is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaak bestaat voornamelijk in zijn clienteele en het prestige, ontleend aan het uitsluitend recht van den naam „Royal" te dragen bij het maken van bakmeel. Denk eens aan „Gold Dust Washing Powder"; als alles, fabriek, onbewerkt materiaal, alle andere eigendommen plotseling verdwenen, dan zou het recht om „Gold Dust Washing Powder" te maken en te verkoopen, een groot kapitaal vertegenwoordigen.

Het geld, zoo uitgegeven met adverteeren is even goed belegd als dat in gebouwen, vee, landbouwprodukten, die voortdurend kosten eischen tot herstel of onderhoud, om te zorgen, dat de waarde niet vermindert.

Er zijn andere punten aan te halen, waaruit blijkt, dat adverteeren andere onkosten uitspaart. Wie zijn handel baseert op adverteeren behoeft minder kapitaal te gebruiken en spaart dus uit op zijn renteberekening; dat komt, omdat een zaak, die uitgaat van adverteeren er zich meer op toelegt, handelsomstandigheden te doen ontstaan dan er zich naar te richten. De voorraad kan geringer zijn en dus minder kapitaal vereischen, omdat de aard van de zaak er den kooper toe brengt, keus uit de goederen te doen, als hij de advertenties gelezen heeft en er door geïnfluenceerd is.

Groote winkeliers hebben ondervonden, dat door het adverteeren de koopers vroeger in den dag komen opzetten dan ze anders zouden doen. Huur, loon der bedienden, verzekering en alle onkosten, die aan eene zaak verbonden zijn, moeten er uit gehaald worden vóór er sprake kan zijn van winst. Als een winkel van 's morgens elf tot 's middags vijf uur vol loopt, dan zijn er maar slechts 6 uur, waarin men werkelijk zaken doet.