Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 of 2 bladen en ontving zijne commissie direct van het blad; langzamerhand verkreeg hij alle contracten of een groot gedeelte ervan, die door één enkele firma aangegaan werden en zijn karakter als onmiddellijk vertegenwoordiger van het blad veranderde in dat van een quasivertegenwoordiger van den adverteerder; zoo verloor de agent de uitsluitende vertegenwoordiging van zijn blad en zag, dat anderen erkend werden als agenten, die hetzelfde veld bewerkten. Daarop volgde een tijdperk van het verlagen van prijzen en het verdeelen van commissie, waardoor de agent niets anders werd dan een geldsnoeier, en een voorwerp van wantrouwen in de oogen van uitgever en adverteerder.

Die zaak is eindelijk geworden zooals ik haar zoo dikwijls omschreven heb—

Een organisatie van mannen, geheel geschikt, gewenschte adverteerende tusschenpersonen uit te kiezen, om ruimte te koopen, advertenties te schrijven, er ideeën voor te scheppen en er illustraties voor te maken, den adverteerder de copie ter goedkeuring voor te leggen, die daarna den uitgever toe te zenden, verder toe te zien, dat de uitvoering geheel bevredigend is, het geld te innen van den adverteerder, den uitgever te betalen en samen te werken met den adverteerder in het uitdenken, ontwikkelen en volmaken van die bijkomende vormen van een advertentie-campagne, die noodig zijn, om een goeden uitslag te verzekeren. De diensten van een agent kosten den adverteerder niets, daar ze door den uitgever betaald worden in den vorm van de commissie of den lageren prijs, dien het agentschap zich bedongen heeft.

De uitgevers van de Ladies' Home Journal, Delineator,

Sluiten