Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOORWEGEN.

daarna, vormen een belangrijk tijdperk in den voortgang van het menschelijk geslacht. Van af dat jaar heeft de beschaving in de beteekenis, die daar algemeen aan gehecht wordt, haar prachtige vlucht genomen. Mij dunkt, dat dit jaar mag genomen worden als uitgangspunt van de werkelijke beschaving en wat daaraan voorafging mag gerust vergeten worden. Nog een andere datum mag misschien in herinnering gebracht worden, namelijk het jaar 1840. Toen werd fabricatie in den uitgebreiden zin in de Vereenigde Staten toegepast. Het is gemakkelijk genoeg het begin van fabriceeren in dit land na te gaan. Het vond natuurlijk zijn oorsprong in het klein, in het leveren van artikelen van dagelijksche vereischte zooals wollen goed. De ijzerbewerker begon eenige ploegen te maken. Iemand onzer voorouders die iets af wist van looien zooals dat gebeurde in Europa, begon huiden te looien. Degeen die wielen kon maken, vereenigde zich met iemand, die rompen kon maken en men kan wel begrijpen dat reeds vóór 1830 wolfabrieken, ploegsmederijen, looierijen en wagenfabrieken uit den grond gerezen waren; toch bleef de hoofdvoorraad van gefabriceerde goederen, hier in 't land gebruikt, afkomstig uit Europa. In ongeveer het jaar 1835 liepen in dit land spoorwegwagens over een lijn van duizend mijlen, en aan 't eind van 1900 werden meer dan 2 x honderd duizend mijlen in de Vereenigde Staten geëxploiteerd. Van 1830 tot 1901 telt 71 jaar, zoodat deze uitbreiding van 't gebruik van spoorwegen gerekend kan worden als binnen een menschenleeftijd te hebben plaats gehad. Dat de spoorwegen veel bijgedragen hebben tot industrieele ontwikkeling behoeft geen bewijs: het spreekt immers

Sluiten