is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werd mij om raad gevraagd voor een jongmensch, die over den noodigen tijd en de noodige middelen beschikken kan, wat voor hem de beste wijze zou zijn, om zich voor te bereiden voor het koopmanschap, dan zou de raad deze zijn: Een flinke voorbereiding op een middelbare school, een voorbereiding, die hem in staat stelt, niet alleen goed te lezen, maar ook goed en correct te schrijven. Juistheid hierin is misschien niet geheel onmisbaar, maar ik ken toch wel oude veteranen in 't vak, die meenen, dat een brief, slordig en foutief geschreven door een jongmensch, dat zijn eerste levensjaren doorgebracht heeft met het verkrijgen van kennis en nauwkeurigheid, niet veel voorspelt voor zijn welslagen in de handelswereld, en dus als sollicitatie al dra naar de prullemand verwijzen. Een inrichting voor hooger onderwijs moet hem gelegenheid geven uit te kiezen de vakken, die hem het beste zullen onderleggen in alles wat voor zijn vak noodig is en hem de meeste geestesontwikkeling geven zal.

De hoogste onderscheidingen in Amerika aan hooge scholen te verkrijgen, worden al meer en meer bereikbaar voor den student, die het genot heeft moeten derven van vervoegingen en verbuigingen in 't Grieksch.

Daar geen jongeling, die denken kan, en die een goed begrip heeft van zijn leven als man, om het hoogst mogelijke werkelijke geluk te smaken en het grootste nut om zich te verspreiden, zich tevreden zal stellen met een leven, gewijd aan zaken alleen, moet hij zeer stellig z'n ontwikkeling verhoogen door te voldoen aan de eischen van zijn ideaal.

De rooster der hoogeschool moet niet alleen handelsof aanverwante vakken vermelden, maar alle takken van