is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu is elke bank of financieele instelling voorzien van alle faciliteiten, die noodig zijn, om aan de wenschen van hare begunstigers te voldoen.

Kooplieden, die vroeger goederen invoerden uit het buitenland door middel van makelaars in havensteden, hebben nu afdeelingen, om zonder tusschenpersonen dadelijk buitenlandsche transacties af te wikkelen. Onze fabrikanten, die er vroeger niet aan dachten, een markt te zoeken voor hunne goederen buiten de grenzen van dit land, hebben ingezien, door een betere bekendheid met de toestanden, dat zij met succes kunnen concurreeren tegen buitenlandsche fabrikanten. Onze oorlog tegen Spanje schijnt het onzen fabrikanten duidelijk gemaakt te hebben, dat er een talrijke bevolking was buiten de Vereenigde Staten, die voor vele artikelen afhankelijk was van landen, die, door hunne geographische ligging en anderszins niet in voordeeliger positie verkeerden dan het onze; en te oordeelen naar de groote vermeerdering van onzen uitvoer na den oorlog, was er zonder twijfel wel grond voor de bewering.

In een artikel, onlangs gepubliceerd in een der voornaamste financieele bladen — the New- York Financier — werd er op gewezen dat de vraag onder bankiers en groote financieele huizen naar jonge lieden, die een algemeene kennis hebben van buitenlandschen wisselkoers en van verscheping van en naar het buitenland, den voorraad verre overtreft; dat zij, die zich toerusten voor het koopmansleven veel studie wijden moesten aan dezen tak, daar het een zeer kostbare bijdrage zou zijn tot hun geschiktheid voor den tegenwoordigen handel, en tegelijk een betere positie en grooter salaris voor hun