Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier, zooals 't geval was gedurende bijna 't geheele jaar 1901, dan zullen onze kapitalisten en bankiers geld opnemen op hunne markten, om hier te beleggen en daardoor onze schuld aan 't buitenland grooter maken en als zulke leeningen uitbetaald moesten worden, zou er een verhoogde vraag zijn naar wissels om deze uitkeeringen te doen en een hoogere koers zou daarvan het gevolg zijn.

Het disconto te Londen, Parijs, Berlijn, en andere Europeesche centra heeft grooten invloed op den inkoopsen verkoopsprijs van handelspapier getrokken wegens geleverde artikelen. Dit disconto is het percentage waartegen handelspapier gedisconteerd kan worden — d. i. de vergoeding, toegestaan voor het betalen of koopen van papier vóór den vervaldag of voordat het betaalbaar is. Dit disconto varieert met de heerschende toestanden evenals de koers. Als het discontopercentage in 't buitenland hoog is, dan zal de koers van handelspapier hier lager zijn en is het in 't buitenland laag, dan zal de koers voor papier hier hooger zijn.

Onder normale omstandigheden varieeren de koersen der buitenlandsche wissels tusschen wat genoemd worden de goudpunten van invoer en uitvoer, hetgeen beteekent de werkelijke kosten van het goud -f- de kosten, om het van het eene punt naar het andere te vervoeren. Bv. stel: men wenscht te zenden naar Londen waarde gelijk aan 50,000 pond, (ongeveer 250,000 dollars) en men bevindt, dat de kosten van de gouden munt of de goudstaven -tde uitgave voor vracht, verzekering, commissieloon enz. aanmerkelijk minder zouden zijn dan de kosten van een wissel voor dat bedrag op Londen, dan zou men er de

Sluiten