is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen opeenvolgende noteeringen. Men denke er aan, dat, hoe grooter het aantal francs en centimes per dollar toegestaan, hoe lager de koers zou zijn, aangezien men, daar de noteering per dollar is, meer franken zou ontvangen voor zijn geld.

Een reden, door den Financier van New-York aangegeven voor deze noteering is, dat daar 5 francs gelijk staan met een dollar, 5/8 van 170 van 1 franc zou zijn V8 van l°/0 van 5 francs, d. w. z. van een dollar.

Maar deze noteeringen van francs met s/8 van een centime, hoewel eenige jaren geleden nog voor elk doel dienstig, zijn nu niet nauwkeurig genoeg meer, om te voldoen aan de scherpe concurrentie van den tegenwoordigen tijd en worden nauwkeuriger gemaakt met noteeringen in breuken, zooals 5.155/g—'/,,, of5.155/8— V,6 of 5.155/8 -+- Vs2 enz. Deze plus of minus breukjes slaan niet direct op den koers, maar beteekenen V32, Vl6» s/Sj enz- van l0/0 -+- of — het gelijkwaardig bedrag in Amerikaansch geld, dat bijgevoegd of afgetrokken wordt, al naar omstandigheden.

In een publicatie, getiteld „Foreign Exchange," onlangs door mijzelf in 't licht gegeven, die conversietafels verschaft voor buitenlandsche wisseltransacties heb ik het gewaagd, een methode te volgen om de French Exchange te noteeren, welke die verbijsterende breukvormige noteeringen onnoodig zoude maken, door conversietafels te geven in francs, voor het gelijkwaardige van $ 1 door achtsten van een centime. Bv. in plaats van over te gaan van 5.15 tot 5.155/8, welke nu de volgend lagere noteering zijn zou, zijn de tafels in dat boek 5.15, 5.15V8, 5.15'/4, 5.153/,, 5.15'/ï, en dan 5.15V8, die inderdaad aan

Handelsgebied. 9