Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de exporteurs (Northwestern Consolidated Milling Co.) vormen te zamen een handelswissel.

Op denzelfden dag, waarop deze documenten werden uitgegeven, en voordat het meel feitelijk afgezonden werd, hebben de exporteurs den wissel ten verkoop aangeboden. Hij werd verkocht aan de Security Bank of Minneapolis (daar deze het hoogste bod deed) tegen $ 4.84 per pond, die hem op haar beurt weer verkocht aan de American Express Co. tegen $ 4.84V8 per pond. Het endossement op de achterzijde van den wissel luidt:

Northwestern Consolidated Milling Co., H. E. Kent, Treasurer.

Security Bank of Minnesota, Thos. F. Hurley, Cashier. Pay to the order of the National Provincial Bank, Liverpool. American Express Co., By Jas. F. Fargo, Treasurer.

Uit het laatste endossement blijkt, dat de documenten ter incasseering naar Liverpool gezonden zijn. De bank te Liverpool verzocht Corwith & Co. den wissel te accepteeren, hetgeen zij deden door het woord „accepted" en den datum boven hun handteekening te plaatsen.

Ongeveer 15 dagen later kwam het meel per vrachtstoomboot aan, en daar zij het onmiddellijk noodig hadden, moesten Corwith & Co., om den ladingsbrief te verkrijgen, den wissel betalen, daar de aanwijzing er op gedrukt was: Lever de documenten alleen uit tegen betaling. (Surrender documents upon payment only).

Daar nu Corwith & Co. dezen wissel betaalden 45 dagen voor den vervaldag, bracht de bank hun, zooals gebruikelijk is, het gewone disconto in mindering, dat aan dit soort wissels toegestaan wordt, hier 2 percent (of £ 1 3 s. 5 d.) Het verschil, £456 9 s. 5 d. min de kosten

Sluiten