is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er was ontstaan een aangroeiende hoeveelheid nieuwe kennis, vooral op wetenschappelijk gebied, en bovendien deden zich allerlei nieuwe vraagstukken voor aan den staathuishoudkundigen en politieken horizon. Langzamerhand sloop, gedurende de laatste vijf en twintig jaren 't eene onderwerp na 't andere den rooster van de Hooge school binnen, en met algemeene erkenning wordt toegegeven, dat elke afdeeling, na proefneming, het recht heeft, als blijvend vak deel uit te maken van het Hooger Onderwijs. De tijd ligt ver achter ons, waarin iemand er aan zou denken, de waarde in twijfel te trekken van de moderne wetenschap, staathuishoudkunde, staatswetenschappen en dergelijke, als waardige hulpmiddelen om den geest te oefenen, het oordeel te rijpen en de verstandelijke gereedheid voor te bereiden, die voor een nuttig, openbaar leven noodig zijn. Langzamerhand namen zij een plaats in, geheel gelijkgesteld met die der vroegere onderwerpen, op den rooster vermeld, en zij bleken in geen enkel opzicht die plaats onwaardig. Toegegeven, dat staathuishoudkunde, bij voorbeeld, niet dezelfde opvoeding geeft als de studie der klassieken; toch begonnen academische opleiders al duidelijker in te zien, dat de klassieken op zichzelve, zelfs gepaard aan wijsbegeerte en mathesis, niet voldoende, noch de eenige opvoedingsmiddelen waren. De geest is veelzijdig; menschen hebben verschillende geestelijke voorkeuren en eigenaardigheden, en deze verschillende neigingen vereischen het maken van verschillende studiën, om in elke behoefte te voorzien. Oprechte opmerkers zagen in, dat de redelijkheid gebiedt, toe te geven, dat de ouderwetsche opvoeding te nauw, te begrensd, geweest was voor de behoeften van alle