is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aren, advocaten, predikanten zij' toch niet en mag niet zijn het hoofddoel van Hoogere Scholen. Nooit bijna wordt iemand Doctor in de Letteren of in de philosophie dan met het doel om docent of hoogleeraar te worden. Daaruit volgt wel degelijk de vraag of onze tegenwoordige Hooge Scholen niet zeer bevoorrecht worden ten gunste van een éénmaal erkende groep geleerde mannen ten koste van anderen, die, zoo niet nuttiger, dan toch even nuttig zijn voor het behoud en den voorspoed der natie. Waarom niet eerlijk de vraag gesteld: Kan zelfs het wetenschappelijk gedeelte niet zoo geschikt worden, dat jongelieden in ons land, (die nu van de hoogere handelsschool naar het kantoor gaan), door het volgen der nieuwe lezingen, de eerste stappen kunnen doen om zich gereed te maken voor het werkelijke handelsleven en dezelfde algemeene voordeelen genieten als verkregen worden door de bestaande cursussen. Niemand zal gelooven, dat de cursussen in het recht en in de medicijnen, d.w.z. de wetenschappelijke en levensbeschrijvende onderwerpen een opvoedende kracht hebben alleen, omdat ze gegeven worden met het oog op een bepaald vak.

Als we bij den student in een der wetenschappen denzelfden ernst konden verkrijgen, die aan den dag gelegd wordt door hem, die zich voorbereidt op een bepaalden tak van industrie, dan zoude er al werkelijk veel gewonnen zijn. We hebben reeds te voren aangetoond, dat de vakken van het nieuwe leerplan bewezen hebben, in opvoedkundige kracht en waarde niet bij die van het oude leerplan achter te staan. Het werk, dat gedaan wordt, om een wetenschappelijken graad te behalen, moet niet beperkt zijn tot een gesloten deel der maatschappij;