is toegevoegd aan uw favorieten.

De droomers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b,j de offermaaltijden zijn zij gasten. Dit ^ ^ ert dat de beroofde van voorheen, van arme proletariër worde, en m lateren tijd, daar de eigenaars allengs in den val njn geloopen, dien zij voor de

hebben uitgezet: door het geloof aan een wrekenden en doon^den God, trachten zij door „goede werken» .«s van d,e gunsten Gods te erlangen, die zij eertijds alleen voor de armen hadden afgezonderd.

De Mozaïsche wetgeving verklaart de voorkeur van Jezus, zelf een arme, voor de armen, jood, is geheel zijn verheven zedenleer doortrokken van joodsche denk beelden. Wat enkel en al.een van hém is, waardlr hi; waarlijk de st.chter wordt van een nieuwen godsdienst is de door hem gepredikte Chariteit. Hij sanctionneert den

wfrva°nm c"geef G0<> Wa' VM G0d' aan Cesar

wat van Cesar ,s." Zeker is hij niet de sociale herormer, waarop de socialisten zich beroepen. Hoewel hy met onderzoekt wat de oorzaak is der maatschappelijke nooden, hoewel hij de Wet en de profeten wil

eerbiedigen, hij eeeft het i

s "j geeit het middel aan, waarmee het

lijden der menschheid zal worden gelenigd, bestreden uitgeroeid: de Liefde. Het zijn deze Lr aÏÏS bezielde joodsche begrippen, die de eerste heilige!, en kerkvaders overbrengen in het Christendom, zoo consequent zelfs, da, Sin, jan Chrysosthomos rijken en gierigaards vergelijkt met de straatroovers, die de reizigers uitschudden en de gestolen rijkdommen opsta pelen in hunne holen. Sint Ambrosius gaat verder nog: