is toegevoegd aan uw favorieten.

Aug. Vermeylen's verzamelde opstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En mijn gedachte zal uw noodlot zijn.

Het is Starkadd, de man die zich alleen op de diepste stroomingen zijner ziel laat dragen, die Saemund's droomen vernietigt, en hemzelf neervelt: en daar schijnt de groote noodwendigheid, het onontkoombare zelf, zijne gerechtigheid te voltrekken.

Merkwaardig genoeg: juist het tooneelspel waar de substantie dfre 't al vormde een innerlijk gevoel is, kon beter geobjektiveerd worden dan Koning Hagen, en boeit door meer handeling. Alles, in Starkadd, tot de geringste aanduiding van een zieletoestand, wordt door de handeling weergegeven, door de handeling alleen. Geen lyrische ontboezemingen: neen, aanschouwelijke daden. Vaak stelt ons een enkel woord voor de onmiddelijke werkelijkheid, en gedurig zien wij wat er gebeurt. Geen vers is neergeschreven, of 't is met het oog op den tooneelindruk, elk gebaar past in het tooneelperspektief. Ik ken weinig stukken, waarvan de techniek zoo volkomen schijnt te beantwoorden aan al de eigen voorwaarden der dramatische kunst; nu kan ons hieromtrent eerst een goede vertooning volstrekte zekerheid geven.

Welk een buitengewoon vermogen van objektivatie, welk een zelfbeheersching en »Gestaltungskraft" er noodig was om die wereld van gevoel in verpersoonlijkte wezens tot vleesch en bloed te maken, moet voor den dichter zelf een geheim blijven. Zich stellende tegenover de beeldenmassa, die hij in zijn binnenst voelt worden, tracht hij ze te begrijpen, laat ze buiten hem zelfstandig