Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeker niet: maar ik verg die van menschen, die wanen te weten wat het leven is! en hoe men «gelukkig" wordt! en zich houden, met een o zoo zuiver gebaar, als reikten zij u hoogste wijsheid toe.

Die wijsheid, we moeten die eens nacter bekijken.

»Zoodra men zijne handen in onschuld wascht," zegt Dominee Bierens de Haan in zijne inleiding, »zal men bekennen dat dit boek over Geluk bovenal zuiver is." Nu ben ik er zeker niet bizonder op uit, om de menschen door mijn onschuld te verbluffen, maar waarom zou ik niet belijden, dat dit talentvolle boek, als geheel gevoeld, en naar de maat van het schoone leven gemeten, me tot de hoogere literatuur volstrekt niet schijnt te behooren, — en heb ik dan het recht niet, het wat koelbloediger te bepeinzen en te ontleden?

Zijn wijsheid vaststellen valt nogal moeilijk. Dit is, goddank, geen wijsheid die u bij de keel grijpt. Wil maar eenige volzinnen vasthouden : zij slibberen weldra uit uwe handen, met een sierlijk gedein. Tracht de beteekenis van elk hoofdstuk in weinige woorden samen te vatten; zoek naar de logische ontwikkeling van een dertigtal bladzijden : overal diezelfde schuwheid voor vast-overeind-staande beweringen, overal die zalvende verzoeningszucht, die de strijdigheden, die z ij n, in optimisme w i 1 oplossen, maar hoe voorzichtig, hoe voorzichtig! Op haar teenen gaan en slieren de gedachten zachtjes rond, in bleeke, wijde, zwevende kleeren, onder slingerfestoenen van soms zoo koude,

Sluiten