Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben volstrekt niets abnormaals. Ons geacht medelid kan daaromtrent volkomen gerust zijn.

Haspelstok.

Ik ben geheel gerust.

Valburg.

En bovendien, wat ons zeiven persoonlijk aangaat, wij, die door onze trouwe opkomst toonen, dat we in de publieke zaak belang stellen, wij hebben des te meer invloed naarmate wij minder talrijk zijn. Op dit oogenblik bijvoorbeeld beheerschen wij met ons drieën de geheele verkiezing in Stellendijk. Met recht kunnen we dus zeggen: In ons isolement ligt onze kracht.

Schor.

Deze interpellatie alzoo afgeloopen zijnde, zal ik met onze werkzaamheden voortgaan en den secretaris verzoeken voorlezing te doen van de notulen der vorige vergadering.

Valburg, (leest).

Notulen van de vergadering, gehouden den veertienden April 1876 (Het volgende leest hij in vliegenden haast en half binnensmonds, zoo dat het onmogelijk te volgen is.) Tegenwoordig zijn de leden van de Ven, Stokking, Leverding, Koster, Berman, Havendam, P. de Wal, J.

de Wal, Schor, Valburg De Voorzitter opent de te

te te en ra te de notulen van de vorige de te re te te, gelezen en goedgekeurd. Ingekomen zijn missiven van de die re te door en voor zoover de de te van de door, de beraadslagingen worden geopend over het voorstel dat de van en de de ze de re te te en de vervolgens der die de van de commissie gesteld en na de door den Voorzitter, die te en ze te. Het voorstel wordt in stemming gebracht, en met eene meerderheid van twee stemmen de

Sluiten