is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Valburg.

En dus

Haspelstok.

En dus — zou mijnheer Lansing gekozen zijn met een meerderheid van nul stemmen. Ja, nu begrijp ik het heelemaal. Want nu is mijnheer Lansing gekozen; maar precies even goed ben ik ook gekozen, en u ook, en mijnheer de Voorzitter ook — en eigenlijk de heele wereld.

Schor.

(Ter zijde) Daar zit een jurist in. {Luid) Dat is nog een nieuwer gezichtspunt, waar ook veel voor te zeggen valt. Maar, mijne heeren, in deze stand van zaken moet een besluit genomen worden, en ik geloof, dat we hier toch eigenlijk in het geval zijn, voorzien bij artikel 227 van ons huishoudelijk reglement. Er is door de stemming geen bepaalde persoon bij name aangewezen, en in dat geval — zegt dat artikel — moet er binnen 24 uur eene nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, waarin de kandidaat niet bij volstrekte meerderheid, maar eenvoudig bij meerderheid van stemmen wordt aangewezen, en waarbij verboden is, blanco briefjes in de stembus te doen. Ik stel dus voor, heden namiddag om zes uur weder te vergaderen en indien men zich daarmede vereenigt (slag met den hamer), verzoek ik den secretaris zoo spoedig mogelijk de convocatiebiljetten voor die vergadering te doen rondbrengen.

Valburg.

Ik zal er voor zorgen, mijnheer de Voorzitter. Verlangt u ook een convocatiebiljet?

Schor.

Dank u, neen.