is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gissing van Steekamp om dat hier op tafel te leggen Hier is het notulenboek. gg

Valburg.

Maar bovendien, vergun me u te doen opmerken mijnheer de voorzitter, dat het vandaag voor de eerste

maal is dat we eene buitengewone vergadering hebben

rsrsrr

Schor.

U heeft gelijk, mijnheer de secretaris, volkomen gelijk We zullen dus geen notulen lezen. g Jk'

Haspelstok.

Eigenlijk moet ik u zeggen — lezen of niet lezen -

wel Ik beb dat van morgen gezL-

Notulen van de vorige vergadering - rat,

8eeft het? Ik hecht er niet aan.

Schor.

Verlangt het geachte lid uit de Kerkstraat het woord ? Haspelstok.

u -? ?T'mijnheer de voorzitter, ik dank u, ik dank • t Was maar eene kleine bespiegeling, die ik zoo voor me zelf maakte. K

Schor.

, , 6 kunnen dus terstond overgaan tot het eigenlijke is Ln? rUZi- ?yeenk0mst' dat aan al de heeren bekend ® nitief stellen van een kandidaat voor lid van de Tweede Kamer, waaromtrent weineen vorige vergadelw met tot een besluit zijn kunnen komen. Ik meen alleef te moeten herin neren aan artikel 227 van ons huishouij reglement, dat het inleveren van blanco briefjes bij eene gelegenheid als deze verbiedt, en aan elk der