Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den man.') Indien hij al zijn Zondag vrij heeft, dan is door het tredmolenwerk van gansch een week lichaam en ziel zoo versuft, dat er geen sprake komt van opnemen van geestelijke indrukken en aankweeken van zedelijke verheffing; het planten- en dierenleven gaat door, maar het menschenleven slinkt er voortdurend.

Er zyn speciale arbeiders-ziekten, d.i. ziekten, die den arbeider uitsluitend of hem meer dan anderen bedreigen. Doktoren en Militie-commissarissen in Duitschland berichten, dat in de mijndistricten de volwassen jongens minder dan vroeger »de maat« hebben.2) Eenige inspecteurs van den arbeid in Nederland hebben een onderzoek ingesteld naar de beroepsziekten van de steenhouwers en de groote sterfte onder hen.8) De arts Heijermans heeft in populairen vorm allerlei gegevens over beroepsziekten verwerkt.4) Er

1) Tal van gegevens over den arbeidsduur in de verschillende takken in Arbeidersleven in Nederland, bewerkt door I. G. Keesing en J. van den Tempbl, verschenen in den Brochurenhandel der S. D. A. P., Amsterdam, 1908. Daarnaast het Beknopt systematisch uittreksel uit de adviezen van de Inspecteurs van den arbeid enz. over den 10-urigen werkdag, door den Minister van L., N. en H. overgelegd aan de Tweede Kamer; overgedrukt o.a. in het Kath. Sociaal Weekblad van 11 Jan.—1 Febr. 1908.

2) Prof. Dr. M. von Nathusius, die Mitarbeitder Kirche an der Lösung der Sozialen Frage3. Leipzig, Hinrich, 1904.

3) Zie de verslagen van de inspecteurs over 1903 en 1904, verschenen in het begin van 1906. En daarbij o. m. de Nieuwe Rott.

Courant van 16 Maart 1906 en volgende dagen.

4) L. Heijermans, arts. Gezondheidsleer voor arbeiders.

Met medowerking van een ingenieur. Rotterdam, Brusse; 1905. Het hoofdstuk „Beroepsziekten" behandelt: Metaalindustrie, loodvergifti-

ging, steen-, glas-, kolenindustrie, wormziekte, textielindustrie, hout-,

leder-, suikerbewerking, confectie, caissonarbeid.

Sluiten