Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat is ééne sociale kracht van het Evangelie. En de andere komt onmiddellijk daarna. Wat is de eigenlijke reden, dat wij ons inspannen om het zwakke te sterken, het óndergaande niet te laten óndergaan, maar zoo mogelijk het op te heffen? Ook hier is een algemeen sociaal gevoel of een algemeene verteedering des harten onvoldoende. Daartegenover zou telkens de prediking kracht oefenen van den »struggle for life«, die het min-waardige doet verzinken*) en zou de practische blik van het heidensche Sparta bekoren, dat uit sociaal gevoel liet verpletteren, wat vermoedelijk in de sociale verhoudingen een sta-in-den-weg worden zou. Alleen de prediking van het kruis van Christus kan hier hulpe bieden; de verkondiging van Hem, Die tot redding van het verlorene en loskooping van het gebondene het eigen zalige leven wisselde voor den vloekdood vol smaad. Daar is de vuurhaard voor de echte sociale kracht.

Welnu, dan moet die kracht zich ook gaan openbaren; veel meer dan tot heden. De geschiedenis van de christeljjk-sociale beweging in Nederland is nog een armoedige geschiedenis. En het vorenstaande zal wel bewezen hebben, dat dit groote stoffelijke en zedelijke en geestelijke schade beduidt.

in het Nederlandsch vertaald met voorrede van J. H. Gunning Jr als De zedelijke grondslag der maatschappij. Nijmegen, ten Hoet, 1890.

') Zie over het Darwinistische beginsel: Prof. Dr. Hugo de Vries, Mutations-theorie I. Leipzig 1901; S. 108-112. Dr. D. van Embden, Darwinisme en Democratie, den Haag, Nijhofif, 1901.

Sluiten