is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verspreide «Catechismus voor arbeiderskinderen.* *) Deze begint op de wijze van Luthers kleinen Catechismus:

V. M\jn kind, wat zyt gy?

A. Ik ben een arbeiderskind.

Volgt een hoogst populaire uiteenzetting van de meerwaarde-leer, doorspekt met teksten. Daarin worden de zaligsprekingen aangehaald naar Lukas, zonder eenige aanduiding van het verschil met Mattheüs, dus van het vraagstuk, dat hier bestaat; sommige teksten worden zeer eigenaardig aangehaald; het koninkrijk der hemelen = het koninkrijk Gods = het »SocialReich« = het Socialisme. Zoodat we gedeelten krygen als deze:

V. Aan wie belooft Jezus het hemelrijk?

A. Aan de armen. Luk. VI : 20.

V. Wat heeft Jezus tot de kapitalisten gezegd?

A. Wee u, gy ryken. Luk. VI : 24.

V. Wat zegt Jezus over het kapitalistische stelsel?

A. Gy kunt niet God dienen en den Mammon. Matth. VI: 24.

V. Wat zegt Jezus van de verdrukking en uitbuiting der armen?

A. Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen en de grooten buiten hen uit. Doch alzoo zal het onder u niet zp. Matth. XX : 25.

V. Wat zegt Jezus tot de kinderen?

A. Hy noodigt hen uit in het „Social-Reich" en zegt: Laat de kinderkens tot My komen en verhindert ze niet; want hunner is het koninkryk der hemelen.

V. Zult u aan die noodiging gehoor geven?

A. Ja, ik wil aan de noodiging gehoor geven en een flink socialist worden.

') Het stuk is van den predikant Paul Pflügeb fn is o. a. te vinden in Evangelisch-Sozial, Berlin, Duncker. December 1907, S. 266.