is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaarlijk of nuttig zijn. De vaderlandsche priester kon de godheid tegen den zichtbaren beheerscher te hulp roepen. Als deze het echter een weinig handig aanlegde, kon hij de priesters gemakkelijk tot zijn dienaren maken en de bovennatuurlijke wraak naar de hoofden van hen laten richten, die hem trotseerden."

Men gevoelt het gevaar, dat hier den godsdienst dreigt. Niet dit is de fout, dat men om Gods wil zich onderwerpt aan hen, door wie het God belieft, ons te regeeren en die zelf van hun zware verantwoordelijke taak overtuigd zijn. Maar dit zou de fout wezen, dat men van deze gedachtenwereld den vorm behield, omdat die profijtelijk is gebleken, maar dien vorm vulde met de eigen begeerten; zoodat niet de mensch zijn God zou dienen, maar God den mensch.

Geldt dit gevaar voor allen godsdienst, dan geldt het ook voor het Christendom. Dan kan ook dit verlokt worden om zich te stellen in den dienst van de heerschers, de bovendrijvende partij, dus in dienst van het behoud. Een gebeuren, daarom mede zoo jammerlijk, omdat er de heiligheid van het heilige door wordt bezoedeld.

Zoovaak in de geschiedenis der Christelijke kerk blijkt, dat zjj zich liet verlagen tot de handhaafster van de orde en niets meer, dat zij zich stelde in den dienst der regeerders als zoodanig — zoovaak bleek van haar christelijk-sociale kracht niets.

Het is de vraag, of zij in die tijden leefde naar haren aard, of in strijd met haar wezen. Het anarchisme zegt het eerste en verwerpt daarom de kerk consequent.

Wie het laatste zeggen, moeten dan toch ook uit de geschiedenis der kerk kunnen bewijzen, dat zij in tijden van slaafschheid haar eigen wezen vertrad; dat zij zonder invoeging van vreemde elementen en enkel