Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Evangelisatie onder Protestanten.

Kan de kerk, of het belangstellend deel onzer natie, uit eigen middelen voldoen aan de geestelijke behoeften van de groote massa van verwaarloosden en is het raadzaam, alles van dien aard over te laten aan particuliere krachten?

De roeping der kerk met betrekking tot haar onverzorgde kinderen.

De meest vruchtbare wijze van colporteeren.

Wat kan Zarfath doen in het belang van de kerk?

III. De vr\je school voor heel de natie.

Verband tusschen school en kerk.

De invloed van de Zondagsschool op het kerkelijk leven.

Iloe werkt de godsdienstonderwijzer het best voor den bloei der Ned. Hervormde kerk.

Ligt het op den weg onzer Vereeniging, om een fonds tot stand te brengen ter ondersteuning van leden godsdienstonderwijzers, die door ouderdom of gebreken ongeschikt zijn geworden voor den dienst?

IV. De personen,diedoordekerkelijkearmenzorgbediendworden.

De bedienende personen in de kerkelijke armenzorg buiten

de gestichten.

V. Gemeente- en wijkverpleging door diakonessen.

Diakonen als ziekenverplegers.

VI. Kamers van arbeid.

De organisatie der arbeiders in verband met de kerk.

VII. Over het bedenkelijke van de raadgevingen van den Nieuw-Malthusiaanschen Bond, uit medisch oogpunt bezien.

Krachtens haar eigen beginselen is do Ned. Hervormde kerk verplicht, party te kiezen voor de beginselen der Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie.

VIII. De kerk en het drankmisbruik.

De roeping van alle geloovigen, om mede te werken tot hervorming der heerschende drinkgewoonten door geheele uitbanning van alle bedwelmende dranken.

Behoort onze roeping tegenover drankmisbruik te zijn: getuigen of strijden?

Sluiten