Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelisch-Sozial]) licht in omtrent alles, wat op dit breede terrein verricht wordt2).

Sinds 1897 is het echter ondoenlijk gebleken, dat rechtzinnigen en vrijzinnigen duurzaam samenarbeiden. In dat jaar is door A. Stöcker en anderen de eerste »Kerkelyk-sociale« conferentie te Cassel bijeengeroepen, waarin sinds de rechtzinnigen zich hebben vereenigd, terwijl in het Evangelisch-sociale Congres b. v. A. Harnack een man van grooten invloed is. De kerkelyksociale conferentie bezit een maandeljjksch verschijnend orgaan 8) en is nauw verbonden aan een dagblad das Reich, dat geheel op de hoogte is van de gebeurtenissen van den dag en door tal van correspondentschappen in staat is, voortdurend het nieuwste te berichten, dat dus belangrijk medearbeidt, om christelijk-sociale gedachten in het Duitsche volk te wekken en te bewaren. De Conferentie kiest geen party in vragen van partijpolitiek en telt onder haar trouwe medewerkers leden van verschillende politieke partyen 4).

Op deze groote jaarlyksche congressen komen vragen ter sprake van allerlei inhoud: het eigenlijk kerkelijk leven, zuiver maatschappelijke vragen, onderzoekingen over de wisselwerking tusschen maatschappelijke en kerkelijke toestanden. De organisatie van de jonge mannen wordt er overwogen en beraadslaagd over

') Redacteur Lic. W. Schnkkmei.cher. Berlin, A. Duncker. a) Do Verhandlungen van het Congres verschenen te Göttingen bjj Vandenhoeck en Ruprecht.

') Kirchlich soziale Blütter. Redacteur Lic. R. Mumm. Berlin, Versöhnungsprivatstr. 1.

4) De verslagen der Conferenties verschijnen in de Hefte der freien kirchlich-sozialen Konferenz, uitgegeven te Berlijn, Vaterl&ndische Verlagsanstalt.

Sluiten