Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ver buiten de grenzen van Duitschland de St. Jozephsgezellen-vereenigingen bestaan en invloed oefenen, is algemeen bekend.

In Frankrijk valt vooral de aandacht op het parlementslid graaf Albert de Mun. Hy is van oordeel, dat voor heel het maatschappelijk leven »genezing noodig is, niet onderdrukking«. En ook hij zoekt de genezing door de associatie. Mede door zijn arbeid werd in 1871 het »Oevre des cercles catholiques des ouvriers« gesticht, dat in 1897 door heel Frankrijk drie duizend kringen telde. Ook deze zijn streng kerkelijk en zuiver Roomscli. Zij aanvaardden in den aanvang gaarne de leiding van de meer ontwikkelden; maar begeeren nu niet langer de patriarchale behandeling, die zij gevoelen als voogdy en niet enkel als leiding. Allicht komen ook hieruit op den duur botsingen voort, zooals overal gezien worden, waar men den arbeidenden stand niet met volkomen vertrouwen is tegemoet getreden. Maar overigens worden in deze kringen uitnemend belichaamd de groote gedachten van de Mun, dat de arbeidersstand ontwikkeling behoeft, ook zedelijke ontwikkeling; dat tegenover de zoogenaamde »vrijheid« echte vrijheid moet worden gezocht door een breken van de zelfzucht en het eenzijdig individualisme en door een nieuwe organisatie van de samenstellende deelen der maatschappij.

Sinds weinig jaren ontwaakt binnen de Roomschekerk in Nederland het sociaal gevoel, maar nu dan ook met een groote kracht en met de betooning van wat altoos Rome's voorrecht is: een uitnemende organisatie. Het werken van Dr. H. J. A. M. Schaepman, den democraat (1844—1903), draagt vrucht. De woelingen in den aanvang van 1908 hebben menigeen wakker geschud. Er verschijnt sinds dat jaar een goed geredigeerd Katholiek

7

Sluiten