Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

Maatschappelijke misstanden en Christelijke berusting.

Na ons geschiedkundig overzicht van wat het christendom in den loop der eeuwen heeft willen of kunnen zyn in maatschappelijk opzicht, moet nu de principieele vraag aan de orde komen, of door een christen betering van maatschappelijke misstanden mag worden gezocht.

De zaak is namelijk deze, dat er toch een «christelijke berusting« is en dat deze moeilijk iets anders kan beduiden dan het aanvaarden van de toestanden zooals ZÜ zyn, omdat zij zoo door den al-bestierenden God zjjn gevormd; of ten minste het lijdelijk aanzien van deze toestanden, omdat het alleen den al-bestierenden God toekomt, ze te veranderen, wanneer dat Hem behaagt.

Hier wordt een vraag behandeld, die van het hoogste belang is voor christelijk-socialen arbeid; dat is duidelijk. Maar een vraag, die niet gemakkelijk, niet »even« is optelossen; dat moest niet minder duidelijk zijn. Toch is het aantal gemakkelijke beslissingen legio. En er is reeds veel gewonnen, als geen enkel ander resultaat wordt bereikt dan dit ééne: dat men zich rekenschap gaat geven van het feit, dat hier een probleem is, een inderdaad zeer ernstig probleem.

De vraag komt in allerlei vormen tot ons.

Sluiten