Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dacht en voor de oplossing is aangeboden, geven wij hier evenmin. Wel stellen wy met nadruk als het resultaat van ons onderzoek: dat een theoretische oplossing ons toeschijnt, nog nergens gevonden te zyn en niet te vinden te wezen. Wy zullen op deze aarde theoretisch moeten blyven staan voor de tweeheid.

Wat niet zeggen wil, dat in de practyk van het leven geen lynen te volgen zijn en wij dus öf moeten niets doen öf moeten voortwerken in volslagen onzekerheid, zonder vastheid, dat is dus ook zonder doel. Want met de practijk van het leven kan worden gegrepen, wat aan den greep van het denken altoos ontsnapt.

Er is een arbeiden met inspanning, omdat de eigen taak wordt gezien; tegelijk met vertrouwen, omdat aan Gods vaste sturing geloofd wordt. Indien wy het wereldgebeuren in onze hand gelegen achten, dan zal öf groote overmoed öf groote moedeloosheid ons kenmerken. Indien wij de strakke, starre wereldontwikkeling zien naar onbreekbare wetten, met de vastheid van het werken der machine alleen, dan moet ons de energie ontgaan. Het stevig, rustig werken is daar, waar Gods sturing rustig maakt en eigen geziene taak stevig arbeiden doet; het is daar, waar de verborgen dingen gelaten worden in de handen Gods, maar de geopenbaarde worden gezien als gegeven aan ons en onze kinderen. x)

Dat inderdaad niet het christendom dit vraagstuk gemaakt heeft door het stellen van de Voorzienigheid Gods; dat juist het christendom door welbewust de tweeheid te aanvaarden een vaste lijn voor de practyk aanbiedt, moge uit het volgende blyken. Het is duidelijk, dat geen moeilijkheid hier blijft voor wie één der beide

*) Zie Deut. XXIX: 29.

Sluiten