is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook overigens gekleurd. Het is de grondtoon in de prediking van Tolstoï, die alle verzet tegen het kwade verwerpt.

Indien maar de huidige onnatuurlijke banden om ons maatschappij-leven zyn verdwenen; indien maar noch overheid noch rechter noch leger regeert, indien allen zich-zelf kunnen zijn, dan zal het heil opstaan.

Het merkwaardige van deze aantrekkelijke en veel verbreide leer is, dat z\] zich dekken kan met «schriftuurlijke» argumenten. Tolstoï komt er voor op, dat men het Evangelie letterlijk neme, het niet verdraaie of verzwakke. En men leze met het oog op onze maatschappelijke vormen deze woorden uit het Evangelie van Mattheus:

V: 21. GJj hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: „Gü zult niet dooden"; maar Ik zeg u, zoo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn....

V: 34. Zweert ganscheiyk niet.

V: 39. Ik zeg u, dat g\j den booze niet wederstaat.

VII.: 1. Oordeelt niet, opdat g\j niet geoordeeld wordt.

XX: 25, 26. G\j weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen. Doch alzoo zal het onder u niet zijn.

XXIII: 8. Een is uw meester, namelijk Christus.

In deze woorden heeft Jezus blijkbaar verworpen èn leger èn rechtspleging èn overheid; geleerd alzoo, dat de menschenwereld enkel naar innerlijken aandrang moet leven.

Nader onderzoek brengt echter aan het licht, dat dit beroep op de woorden van Jezus wordt ingesteld zonder eenig recht.

Niet, omdat men de Bergrede «.geestelijk« moet verklaren; men moet haar inderdaad letterlijk verklaren. Noch, omdat de Bergrede slechts een »ideaal« teokent; de