is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een tweede vrucht van goede vakorganisatie zal zijn grootere vastheid van positie, of wil men: minder onzekerheid van positie voor den werkman.

Nu is de onzekerheid van het loon, de kans op onvoorziene werkeloosheid door plotseling ontslag veel grooter druk voor de arbeiderswereld dan een vrij gering, maar dan vast loon. Doch hoe beter en steviger een organisatie werkt, des te meer kans is er op contracten, die in dit euvel voorzien. En het is weder duidelijk, dat hier niet eenzijdig het belang van den arbeider aan de orde is, maar evenzeer het belang van den patroon; nog beter: het belang van het geheele bedrijf en dus tevens van de betrokken partijen.

Vooral gevoelt men, van hoeveel waarde hier een stevige vakorganisatie zijn zal, als men denkt aan het «Collectieve Arbeidscontract«, dat in zjjn ontwikkeling voor de arbeiderswereld van zeer groote beteekenis kan worden, maar dat voorloopig niet dan spaarzamelyk geregeld wordt in de wet op het Arbeidscontract.!) En deze spaarzamelijke regeling is het gevolg daarvan, dat de arbeidersorganisaties nog niet de noodzakelijke uitbreiding en stevigte hebben verkregen.2)

') Art. 1637w van het Arbeidscontract, regelende „de collectieve arbeidsovereenkomst", luidt aldus:

Elk beding tuasohen den werkgever en den arbeider, strijdig met eene collectieve arbeidsovereenkomst, door welke zij beiden gebonden zijn, zal op de daartoe strekkende vordering van ieder dergenen, die by de collectieve arbeidsovereenkomst partij waren, met uitsluiting evenwel van den werkgever zeiven, worden nietig verklaard.

Onder collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan een regeling, getroffen door een of meer rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen van arbeiders, omtrent arbeidsvoorwaarden, bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten in acht te nemen.

2) In het eerste ontwerp was om deze reden de regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst nog geheel weggelaten. Men ver-

9