is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

èn het vertrouwen èn de vaste leiding moeten ontbreken, wanneer elk zich met de bijzonderheden van het bedrijf mag inlaten; wanneer b.v. een verleend ontslag onderwerp van beraadslaging kan zijn in de Tweede Kamer of in den Gemeenteraad. Dan toch worden de zaken besproken door sommigen en beslist door velen, die niet op de hoogte kunnen zyn. Bovendien valt menig lid van een vertegenwoordigend college in de verzoeking om onder zijn spreken ook te denken aan het publiek op de tribune en het couranten-verslagenlezend publiek. Eindelijk zal dit laatste, dat zeker tot het beoordeelen van bijzonderheden geheel onbevoegd is, zich terdege bevoegd achten en door zyn oordeelvellingen menige goede bedoeling verijdelen en veel initiatief dooden. Wanneer toch de directeuren en hoogere ambtenaren niet uitsluitend zich kunnen laten leiden door de eischen van het bedryf, maar zy moeten dezen en genen ontzien en voor onbillijke critiek vreezen, dan is het eerste gevolg, dat zij zorgen altoos «verantwoord te zijn," d. i. niets te wagen, niets met energie aantepakken, maar alles vooral te houden in den gewonen gang. Want bjj slagen van een plan zou niemand iets bijzonders vinden; maar bij falen ook van het best doordachte plan komen de verwijten op den vermetele, die in het belang der zaak iets dorst wagen. Hij waagt dus niet, neemt geen risico op zich, beproeft geen nieuwe wegen.

Tot schade van het bedrijf, d. i. tot schade van de gemeenschap.

Hoe in de practijk van het leven allerlei mooie zoogenaamde democratische theorieën schipbreuk lijden is niet lang geleden gebleken bij een geschil tusschen den Bakkersgezellenbond en de Sociaal-Democratische

10