is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de sociaal-democratische coöperaties zelf toonen te gevoelen. *)

Maar het woord »klassenstr\jd« geeft tegelijk de middelen aan, waarmede wordt gestreden. De verdachtmaking en de opwekking der zelfzucht en de prediking van. macht is recht; de totale omkeering der zedelijke begrippen en de vergiftiging van den ganschen omgang der verschillende kringen. Hier ligt ons eigenlijke bezwaar. De voorwaarden, die van deze of van gene zijde worden gevraagd kunnen verschillen in tempo en strekking; maar daarin ligt niet het eigenlijk verschil tusschen de christenen en de neutralen: dat ligt in den geest, die hun gansche actie bezielt.s) En daar staan wij absoluut tegenover.

Zijn wij hiermede aan het eind van de scheiding? Kunnen alle christelijk-gevoelenden nu verder samengaan? Het ware zeer gewenscht en het zou allicht mogelijk zijn, zoo niet in de Roomsche Kerk de geesteljjkheid een invloed vroeg op den gang der maatschap-

') Zie de uitspraak van H. Polak, aangehaald op blz. 144.

J) Een duidelijk voorbeeld, hoe moeilijk het is, aan neutralen te doen gevoelen, van hoeveel belang voor ons de middelen zijn, leverde onlangs Onze Strijd, het orgaan van den Bond van Kantoor- en Handelsbedienden. Ten bewijze, dat allen in dien Bond een plaats kunnen vinden, schrijft het blad:

Onze Bond vraagt van hen, die toetreden, niets anders dan dat zy twee feiten als zoodanig erkennen:

le. dat de bedienden ter voorziening in hun levensonderhoud uitsluitend zijn aangewezen op den verkoop hunner arbeidskracht, d.i. dat z« loonarbeider zyn;

Ze. dat hunne belangen als loonarbeiders verdedigd moeten worden tegenover de patroons. &

Maar het blad voelt blijkbaar niet, dat reeds in die formuleering: „moeten verdedigd worden tegenover" een kwestie van beteekenis schuilt en nog veel minder, dat nu noodzakelijk een 3e moest volgen, waarin dan werd uiteengezet, hoe die verdediging zou moeten geschieden. Daarover echter geen woord.