is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een verkeerde methode wordt al dadelijk toegepast, wanneer men al, wat het breede verschijnsel van het Socialisme ons zou kunnen zeggen, terzijde schuift met deze enkele opmerking, dat de Heilige Schrift overal het Privaatbezit kent of onderstelt en dus de socialisatie is veroordeeld.l) Want in deze bewering wordt ten eerste iets gesteld, dat nog bewezen moet worden; het bewijst bovendien niets, omdat de Schrift, historisch refereerende en beschrijvende wat was vóór twee duizend jaar, daarmede op zichzelf nog niet bewijst of ook maar bewijzen wil, dat in beginsel en voor alle tijden het Privaatbezit het eenig toelaatbare moet worden geacht; er ontbreekt voorts de eenvoudigste poging, om ernstig in te leven in de problemen, aan de orde gesteld èn door het Socialisme èn door het enkele opwerpen van de vraag, hoe het christendom daartegenover staat. Wij moeten beginnen met te toonen, dat wij èn breeder èn dieper de vragen kunnen bezien.

Even verwerpelijk is een handelwijze, die aan de Sociaal-Democratie voldoende recht meent te doen door haar republikeinsche sympathieën te noemen en daartegenover aan te halen: »Eert den Koning«; of te herinneren, dat men een andere dan de huidige bezitsregeling wenscht en dat aftedoen met het woord: »Gij zult niet stelen«.2)

In al dit doen verloochent het christendom zijn hoogheid.

Moeilijker wordt de zaak, wanneer men werken gaat

1) Aldus b.v. R. J. W. Rudolph in een beoordeeling van het Christen-Socialisme; De Rotterdammer van 29 Juli 1907.

2) Als een staal van deze methode noemen wij den „open brief' Is Sociaal-Democratie met Christendom vereenigbaar? Kampen, Kok, 1902.