Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat niet in programmata en partij-resoluties is uitgedrukt.

Want naast de theorie staat altoos de practijk, die menigmaal verheldert, hoe de theorie is bedoeld, en menigmaal doet zien, welke geest in de theorie is belichaamd. J)

Wie nu ter beoordeeling van de Sociaal-Democratie ook let op haar practijk, stuit aanstonds op den Klassenstrijd, die het kenmerk der socialistische partij is tegenover alle »burgerlijke« partijen. Hoe vaak ook in practische eischen van samengaan blijken mogetusschen de socialistische en alle andere partijen of groepen: hèt kenmerk van de Socialisten is, dat zij en zij alleen den klassenstrijd voeren.

Wat dit beduidt?

Hun eigen verklaring is deze:s)

Onder den invloed van de (in gang zijnde) oeconomische revolutie heeft een deel van het proletariaat zich vereenigd, met het doel om de totstandkoming der socialistische voortbrengingswijze te bevorderen.

Bij dit streven stuit het op den tegenstand der bezittende klasse, die hierbij gebruik maakt van de staatsmacht om het bestaande oeconomische stelsel te handhaven, waarbij zij steunt op dat gedeelte van het proletariaat, dat nog niet tot bewustheid van zijn taak als revolutionaire klasse is gekomen.

Hieruit heeft zich de klassenstrijd ontwikkeld, die zich zoowel openbaart in den strijd eener zelfstandige arbeiderspartij om de politieke macht en ter opwekking van het klasse-bewustzijn

') Ook Schall, a. w. S. 167 erkent, dat voor de beoordeeling van het geheel hierop mag en moet worden gelet; en dat, terwijl h\j zelf voorstander en aanhanger is van de Socialisatie der productie-middelen.

2) In de „Beginselverklaring" der Sociaal-democratische Arbeiderspartij.

Sluiten