is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En noch in een beginselverklaring noch in eenig program der party wordt het geleeraard en opgelegd. Wy moeten het dus buiten beschouwing laten.

Maar ontkend kan niet worden, dat de dogmaticus der nieuwe Sociaal-Democratie historisch materialist was en allerwaarschijnlijkst zal dus zijn, dat de Sociaaldemocratie in haar tegenwoordigen vorm niet zonder het historisch materialisme kan worden begrepen, niet kan worden gepropageerd zonder dat tevens voor dit wijsgeerig standpunt propaganda gemaakt wordt en niet kan worden verdedigd dan door historisch-materialisten. De beginselverklaring en het program kunnen zeer goed het historisch materialisme onderstellen. Dat dit inderdaad het geval is, wordt trouwens door den heer R. Kuyper in een hoofdartikel van Het Volk *) nadrukkelijk verzekerd. Toen de »Bl\jde-Wereld-groep«, een kring van niet-historisch-materialisten toetrad tot de partij, werd de wenschelijkheid gevoeld klaarheid te brengen omtrent de verhouding van die godsdienstige elementen tot de partij. Daar heette het o. a.: »Het sociaal-democratische program is een uitvloeisel van Marxistische grondgedachten, is een deel van de conclusies, waartoe het Marxisme ten aanzien van het wezen en de ontwikkelingswetten der tegenwoordige maatschappij komt.» Terwijl dan even later met nadruk wordt verzekerd, dat »het wenschelp is, dat het Marxisme zooveel mogelijk in de party wordt geleerd en gepropageerd.» Twee jaar later was de vraag weder een punt van ernstig debat in de partij werd opnieuw

Mr. W. van deb Vlugt, a. w., Mz. 205. Ook de „Christen-Socialisten" in Nederland, die in De Blijde Wereld hun orgaan hebben, zijn geen historisch materialist.

•) Het Volk van 14 Augustus 1906.