Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duidelijk blijke, welke zin telkens bedoeld is en mits men niet de gelijkheid der woorden aangrijpe, om gevolgtrekkingen uit dézen zin van het woord vast te knoopen aan het gebruik van het woord in géne beteekenis.

Aan deze voorwaarden worden niet voldaan.

Het is integendeel menigmaal onmogelijk, uit te maken, wat bedoeld wordt met een bepaalde uitdrukking. Het heeft allen schijn, dat nu en dan een term opzettelijk wordt dubbelzinnig gehouden.

Wat is bijvoorbeeld een kapitalist? In den volksmond: iemand die kapitaal bezit, breeder nog: die rijk is. In theoretisch-oeconomischen zin is een kapitalist een voorstander van de huidige maatschappij-vormen met het privaatbezit van kapitaal en verdere productiemiddelen. Twee beteekenissen, die niets met elkaar te maken hebben. Men kan rijk zijn (kapitalist) en toch voorstander van de socialisatie der productie-middelen (socialist); men kan van zijn tractement moeten leven (geen-kapitalist) en toch voorstander zijn van de huidige maatschappij-orde (kapitalist). Dat iemand geld bezit, kan hem op zichzelf niet verweten worden; dat iemand voorstander is der tegenwoordige maatschappelijke inrichting evenmin (tenzij men meent, te mogen zeggen, dat hy dit louter uit eigenbelang is). Toch werd »kapitalist» een scheldwoord; maar in welken zin? En wat beduidt het, als iemand een »kapitalisten-knecht« wordt geheeten? Niemand, die het precies kan zeggen; bij preciese aanduiding verloor het woord-gebruik trouwens zijn eigenaardige propagandistische waarde.

Wat is revolutie? De Sociaal-Democratie vormt een »revolutionaire» party. Maar wil zij de bestaande maatschappij met geweld uiteenrukken? Of verwacht

Sluiten