is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die voor ons gansche volk verderfelijk is. Bovendien, dat men ons beroep op deze uitingen niet mag wraken, zonder tegelijk die uitingen zelf te wraken.

Het tweede bezwaar zal zijn, dat de officieele programma's en verklaringen niets weten van deze »verdachtmakeryen». Maar slechts tot op zekere hoogte kunnen wy dat toegeven. Letterlijk staan zij er zeker byna niet in. Doch het klassenstrijd-dogma en de leer, dat iemand rechtsgevoel door zijn klasse wordt bepaald, leidt logisch en onmiddellijk tot deze tactiek. Want nadrukkelijk wordt door de voorstanders verzekerd, dat zij niet opkomen voor recht, dat zij geen beroep doen op het geweten, dat de tijd van deze «utopistische* propaganda voorbij is en men het nieuwe heil wacht uit den strijd en veroveren zal door zijn macht en een beroep zal doen op het belang dergenen, die men organiseert.x) Hier staat de weg geheel open, om ook bij den tegenstander enkel te onderstellen, dat hij gedreven wordt door zijn belang, zijn wenschen. Het stelsel van verdachtmaken volgt logisch uit de leer.

Ten derde zal men vragen, of niet in den politieken strijd de verschillende partijen, ook de »christelijke», zich schuldig maken aan een gedrag als het gesignaleerde; of niet het verwijt dus allen moet treffen. Ons antwoord is, dat waar ook soortgelijk gedrag vóorkome, het overal moet worden gewraakt, niet het minst in organen, die zich »christelijk« noemen. Maar daarnaast, dat de vergelijking niet opgaat, omdat daar de giftige

') Bü de herdenking van het Communistisch Manifest bracht Het Volk van 9 Febr. 1908 met groote letters deze leuze in herinnering: „Proletariërs, vereenigt u! Gy hebt niets te verliezen dan uw ketenen en gij hebt een wereld te winnen!" Maar de vraag, wat er te winnen ofte verliezen valt, zai voor godsdienstigen nooit de hoofdvraag kunnen zyn.