Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaard tegen de novelle in de wet op het Hooger Onderwys, waarbij o.a. subsidie voor de Vrije Universiteit werd mogelyk gemaakt. Zij kon en mocht zich daartegen verklaren om allerlei redenen. Maar als neutrale party, namelijk neutraal ten opzichte van den godsdienst, mocht zy dat niet doen op grond hiervan, dat voor de Sociaal-Democraten theologie geen uitgangspunt voor wetenschap wezen kan !); want dat is alles behalve neutraal. En men kan zich hiertegenover niet beroepen op wat de partij gezegd heeft over het lager onderwijs. Wel heeft zy in haar motie van 1902 onder bepaalde voorwaarden zich verklaard »voor maatregelen, welke de gelijkstelling van de bijzondere school met de openbare beoogen«; maar reeds in de motie-zelf staat niet onduidelijk, dat wy hier te doen hebben met een kwestie van tactiek 2). En ten overvloede heeft mr. Troelstra ons de illusié benomen, alsof wy hier met eerlijk werk van echt-neutralen te doen hebben 3).

*) Aldus Mr. Troelstka in Het Volk van 28 Februari 1904.

') Het Congres constateerde o. a., „dat een groot deel der arbeidende klasse in Nederland voor zyn kinderen godsdienstig onderwijs eischt en dat het ongewenscht is, het daarin tegen te werken, daar de Sociaal-Democratie de eenheid der arbeidende klasse tegen geloovige en ongeloovige kapitalisten op maatschappelijk gebied niet ter wille van theologische verschilpunten heeft te verstoren."

') Ter verantwoording geroepen over zijn standpunt inzake de Tactiek der Partij, verklaarde Mr. Troelstra (zie het verslag in Het Volk van 22 Febr. 1907): „Mijn motief bij de schoolmotie was: hoe halen wij de kerkelijke arbeiders het best onder de christelijke burgerpartijen vandaan." De eerste indruk, dien deze woorden maken, is zeker die van onoprechtheid. Bij de gunstigste uitlegging betee' kenen zij, in het geheele verband gezien, dat alleen oeconomische en geen godsdienstige overtuiging voldoende beteekenis heeft voor de formeering van partijen, in welk geval de godsdienst zeer on-neutraal

is gezet op een plaats, waar geen godsdienstige haar kan laten plaatsen.

Sluiten