is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat» ? *) Natuurlijk niet; want de overheid heeft slechts recht tot daar, waar het geweten spreekt.

Wet en orde en overheid zijn er niet om zich-zelf en zy zijn niet in zich-zelf heilig. Ze zijn de onmisbare middelen; onmisbaar, doch slechts middelen voor de samenhouding van de menschenmaatschappij.

Er is iets hoogers dan deze middelen. Er is ook iets hoogers dan de maatschappelijke orde. Het zijn de zedelijke en geestelijke goederen, om wier wil deze orde er is en aan wier bewaring en aankweeking deze orde dus bevorderlijk moet wezen.

Ook dit is van het hoogste belang. En het schijnt ons toe, dat dit niet kan worden vergeten zonder beschadiging van ons christelijk gevoel.

Een voorbeeld uit het jaar 1903, het jaar van de Spoorwegstaking, moge het gezegde verduidelijken. Toen is de orde, het verkeer, het maatschappelijk samenstel voor een tijd op losse schroeven gezet door het spoorwegpersoneel, dat tijdelijk dienst weigerde.

Het heette, dat dit geschiedde ter wille van bestaande »grieven*. Wij zullen het hier niet onderzoeken en laten zeer opzettelijk en nadrukkelijk dit onderzoek ter zijde, omdat het ons niet te doen is om de bijzondere toepassing, doch om een algemeen beginsel. Bij de beoordeeling nu van het gedrag der stakende spoorwegmannen heeft een lid der Rechterzijde in de Tweede Kamer aldus gesproken:s)

„Hoe ellendig de staat ons ook betalen moge, voor alles gaat het publiek belang," ziedaar het standpunt, waarop een Nederlander

l) Rom. XIII : 2.

») Jhr. Mr. A. F. de Savobnin Lohman op 21 en 22 Febr. 1906; Handelingen, blz. 1174 en 1203.