is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de klassenstrijd-leer om de wijsgeerige beschouwing van het historisch materialisme, die er onafscheidelijk van is; maar erkent, dat een werkgever en een werknemer verschillende belangen hebben, tusschen welke bemiddeling moet worden gezocht. Men beroept zich op het contract, dat tusschen een huurder en een verhuurder tot stand komt, terwijl toch het belang des eenen was, zoo weinig mogelijk huur te geven, dat des anderen, zooveel mogelijk huur te ontvangen ; zonder dat iemand hier aan klassenstrijd denkt of denken kan.

Ons is dit alles niet duidelijk. Wie het historisch materialisme wegwerpt, houdt van het complex: »klassenstrijd-leer» nog iets over. En deze rest schijnt ons precies hetzelfde als de belangenstrijd. Wie den laatsten erkent, zal tot den eersten een groot eind weegs moeten naderen. Wij ontkennen ook den belangenstrijd. Geenszins ontkennen wij, dat het moeilijk is, omtrent de hoegrootheid van het loon, den arbeidsduur, de regeling van de verantwoordelijkheid en de risico de juiste verhoudingen te vinden en in te voeren; maar wij ontkennen, dat deze verhoudingen objectief niet bestaan. Bestonden zij niet objectief, dan waren zij voor ons ook niet te vinden. Er is in theorie een billijke huurprijs, ook al kunnen of willen huurder en verhuurder het daarover niet eens worden; er is evenzoo een billijke regeling van het loon en van alle andere arbeidsvoorwaarden, ook al vindt men die nog niet.

Waarom wordt deze regeling nog zoo weinig gevonden? Waarom is ons gansche maatschappij-leven vol van botsingen en wrijvingen, die de mooie beschou-