Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houding der menschen moet worden geregeld of veranderd en hersteld?

Tenzij natuurlijk, dat de kerken gèèn taak hebben voor het maatschappelijk leven. Want het is waarlijk niet uitgemaakt, dat die taak er is. Het wordt geloochend van meer dan één zijde.

In ons eerste hoofdstuk hebben wij bezwaren hooren inbrengen tegen de stelling, dat het christendom van doen heeft met de maatschappelijke vragen. Men voelt, dat die bezwaren hier met dubbele kracht wederkeeren. Ook al zou de christen in zijn geloof persoonlijk een gave bezitten, die richtsnoer kan en moet wezen voor ons aardsche bestaan, dan zou daarnaast toch zeer goed zijn te handhaven, dat desondanks de kerken een louter geestelijke taak hebben en enkel op geestelijk gebied haar invloed mag worden gezocht en gezien.

Zoo dringen zich hier met nadruk de bezwaren weder naar voren, dat het geestelijke niet mag worden bezoedeld door de stof, dat het hoog boven de stof moet verheffen, dat het zich richt tot ons aller-innerlijkst zielebestaan. Laten althans de kerken zich houden buiten de aanraking met de maatschappij-vragen; laten althans de kerken onze ziel niet ook weêr bezig houden met de stof; laat er althans één terrein wezen, waar wij louter in het geestelijke ademen!

De beantwoording van deze bezwaren, zooals wij die op blz. 3 en volgende hebben gegeven, is dus mede hier van kracht: de gevraagde scheiding is onmogelijk. Maar hier, waar het de kerken betreft, is nog meer te zeggen.

Eerst dit, dat de kerken niet buiten het maatschappelijk vraagstuk kunnen blijven, omdat ze midden in

Sluiten