is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestrijden. Men kan haar liefhebben en medewerken aan haar verwakkering. Men kan haar niet negeeren. Haast niemand doet het ook; en wie het doet, komt bedrogen uit. De kerk is voor socialen arbeid nooit niets; of zij is een hulp öf zij is een sta-in-den-weg.

Wie meent, een meer sgeestelijke« roeping te hebben, vindt natuurlijk op zyn weg al spoedig de kerken. Maar hij bespeurt meteen al spoedig, dat het sociaaljuiste of -onjuiste handelen der kerken haar geestelijken invloed versterkt of belemmert. De kringen, die het sociaal 't moeilijkst hebben, hebben een deel van hun afkeer van het Evangelie verkregen door het on-sociaal doen van de kerken. Wie, die ooit de zielen heeft gezocht en dat poogde met wat breeden blik, heeft niet juist in dit opzicht de bezwaren, aan den Evangeliearbeid verbonden, zien rijzen stapels hoog!?

De kerken kunnen niet buiten het maatschappelijk vraagstuk blijven.

Het gevondene geldt voor alle kerken. In deze studiën, die niet bedoelen een theologische verhandeling té brengen, gaan wij op de eenheid en het verschil van de onderscheiden kerken niet in, noch doen wij een keuze tusschen de kerken. Maar op éene groote scheiding moeten wij de aandacht vestigen, omdat zij van ingrijpend belang is voor het onderwerp, dat ons bezig houdt, de scheiding namelijk tusschen de Roomsche en de Protestantsche kerken. Deze toch grijpt zeer diep in de houding in, tegenover de maatschappelijke vragen door de kerken aan te nemen. En alleen oppervlakkigheid kan meenen, dat men diep genoeg de zaken kan behandelen, ook al daalt men niet tot de beginselen