Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

formuleering van Dr. Bavinck x). »Het begrip (parochie) wijst er op, dat de parochus van buiten-af tot de geloovigen gezonden wordt en hoog als regent boven hen staat«. Dat is natuurlijk wel specifiek Roomsch en.... verkeerd. Maar wy betwijfelen, of dat ligt in het oorspronkelijk begrip. Zeker wordt deze bedoeling niet overgenomen in een Protestantsch Parochie-stelsel en is zij niet onafscheidelijk van de zaak. Waarmee het ingebrachte bezwaar is opgeheven 2).

Het aantal ingebrachte bezwaren van practischen aard is natuurlijk zeer groot, al zijn ze waarlijk niet alle van evenveel gewicht. Toch, omdat ook de weiniggewichtige invloed oefenen, staan wij ook bij deze stil, hoewel soms slechts met een enkel woord 3).

Een predikant heeft het recht, beurtelings in alle kerken te preeken. — Antwoord: dat recht bestaat slechts, zoolang de kerkeraad dat bestendigt. En elk geloovig predikant is bereid, om afstand te doen van »mooie« kerken, als dat in het belang is van het Koninkrijk Gods.

Goede ouderlingen en diakenen zullen moeten af-

') Gereformeerde Dogmatiek IV, blz. 114 v.

2) Zie het gebruik van het woord in deActa der Prov. Synode van Friesland te Harlingen, 13 Aug. 1617 (Reitsma en van Veen VI, bl. 245, art. 3); buiten de gemeente wonende landheeren mogen wel invloed oefenen in wereldlijke zaken; maar stemmen in zake kerkelijke bedieningen doen.... „alleen die ingesetene, toebehorende als schapen van haren herder, die daaronder sodanige parochie behoren...."

') In de Hervormde Kerk ontleent men allerlei bezwaren aan de verhouding tusschen de verschillende richtingen. Daarop gaan wij niet in, omdat deze vraag valt buiten ons tegenwoordig bestek. Alleen zeggen wjj, dat men èn de kwestie van de parochie-vorming èn die van de richtingen bederft door deze twee in onderling verband te brengen.

Sluiten