Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet in de kerk. Maar een groote, beschamende waarheid heeft Kingsley niettemin met deze woorden tot ons gebracht. En wij zullen als christenen wel doen, niet te lang op de overdrijving te turen en zeer lange over

de waarheid te peinzen.

Inderdaad, als de christenen eens waren, wat zij behoorden te wezen! In hun persoonlijk leven als geloovigen; in hun gezamenlijk leven als gemeente des Heeren. Als men geen christen kon zien gaan door deze wereld met haar strijd, haar vragen, haar verwarringen, haar leed; als men geen christelijke kerk kon zien handelen in de maatschappij, waarbinnen zij geplaatst is — of ieder zou aanstonds ontwaren de liefde van Christus, de kracht tot vernieuwing, den drang naar gerechtigheid, het warme zoeken van den vrede der zielen; en ieder zou vanzelf denken aan Jezus' woord: »lk ben in het midden van u, als een, die dient*, omdat hij dit woord voortdurend vóór zich zag, belichaamd in de daden en tastbaar als vleesch

en bloed dan zou de wereld veel meer hebben dan

nu van den hemel en veel minder dan nu van de hel; dan zou de christennaam een anderen klank hebben onder de menschen; dan zou de naam van God veelvoudig verheerlijkt worden.

Indien....

Het zal komen, naarmate de christenen alle dingen gaan zien met hun hart.

Het zal niet voldoende wezen, zoo wij alleen leeren zien met het hart. Want »met het hart. dat kon beduiden: voelen van medelijden en toonen van barmhartigheid, terwyl het zoo vaak te doen is niet om erbarmen, maar om recht. Het kon beduiden: met weemoedig

Sluiten