Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoel treurende nederzitten, terwijl er juist behoefte is aan forschen, aanpakkenden arbeid. Het kon beduiden : handelen door den drang van het «goede hart«, door den indruk van het oogenblik, geïmproviseerd, terwijl hoog noodig is stevige studie, uitpluizend navorschen van de zeer samengestelde maatschappy, kalm wikken en wegen, nauwkeurig weten van de bijzonderheden, behoedzaam vaststellen van resultaten.

Het zal niet voldoende zijn, zoo wij alleen leeren zien met het hart.

Maar het zal wel onmisbaar wezen. Want al het overige zal niet bij machte zijn uit de traagheid op te heffen, van de tevreden zelfvoldaanheid te verlossen, moeiten te doen dragen, van onzuivere wegen aftemanen, onze roeping te doen branden op ons geweten.

Daartoe moeten wij zien met het hart.

Zooals Jezus Christus de schare van Zijne dagen gezien heeft. De Sadduceën zagen ook die schare en zy noemden haar een bjjgeloovige massa. De Pharizeën zagen haar en noemden haar een zondigende, verloren massa. De Schriftgeleerden zagen haar en noemden haar een onontwikkelde, domme massa. De Romeinenvrienden zagen haar en noemden haar een lastige, onberekenbare massa.

Jezus Christus zag haar en noemde haar »schapen, die geen herder hebben».

Waarom noemde Hij ze anders? Omdat Hij ze anders zag; Hij zag ze met Zyn hoogepriester-hart. En toen Hij ze anders zag, beoordeelde Hij hen anders, behandelde Hy hen anders, bearbeidde Hij hen anders. Want toen kon Hy zeggen, wat Sadduceër noch Pharizeër, Schriftgeleerde noch Romeinen-vriend zeggen

Sluiten