Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtsvertrager; —ter, v. n. (in een rechtsgeding) allerlei zwarigheden inbrengen.

Iiieinr ration, f. verbranding tot asch, v. (in de scheiknnde); — de» mort**, lijkverbranding, v.; —rer, v. a. (lat. in, en; cinis, cineris, cendre) tot asch verbranden; — des mort*, lijken verbranden.

IncircoiilleiM, ine, a. onbesneden; m. onbesnedene; —ei.Hion, f. het onbesneden zijn; fig. onbekeerdheid.

Iiiri||Me, f. (lat. incisus, coupé) korte tusschenzin, m.; onvolkomen stelling, v.; —«er, v. a. (lat. incidere) insnijden, inbijten —wil", ive, a. inbijtend,insnijdend; fig. scherp, bijtend: dent — sive. snijtand; — sioii, f. insnijding, v.

Iii<-i||tabilité, t'. prikkelbaarheid, v.; —table, a. prikkelbaar; —tant, e, a. prikkelend; m. prikkelend middel; — tateur, triee, m. et f. aanzetter, aandrijver; aanzetster, aandrijfster; —tatif, ive, a. die aangehitst kan worden; —tation, f. aanprikkeling, aanhitsing, opstoking, v.; —ter, v. a. (lat. incitare: de in, dans, et citare, pousser) aansporen, aanhitsen, opstoken.

In<-i vi |j I. iIe, a.onbeleefd,onheusch; —leinent, adv. op onbeleefde, onheuschc wijze: — lisé, e, a. onbeschaafd, ongemanierd; —lité, f. onbeleefdheid, onheuschheid, v.

In<*i vi || c|iie, a. onburgerlijk; — qiiement, adv. in strijd met den burgerplicht.

Incivigilie, m. gebrek aan burgergezindheid, aan burgerdeugd.

Iiicleüiiieiice, f. barheid van het weder enz.; (in dichterlijken stijl) gestrengheid, ongenade, v.; I'— de la Maisoii, du temp»*, de guurheid van het jaargetijde, v.; het gure weder; —ment,

e, a. ongenadig, onbarmhartig; guur, ruw.

lneli||nai»*oii, f. helling, v.; — iiant, ante,

'?• n®'8end, hellend; tot iets genegen; — nation.

f. neiging, overhelling; buiging (met het lichaam); tig. neiging,toegenegenheid; voorwerp van liefde, geliefde; manage d'—, huwelijk uit liefde; —né, ée, a. nedergebukt, gebogen; uil plan —, een hellend vlak; la tète —e, gebukt, met gebogen hoofd; —ner, v.a. (lat. ine li nare; de in, vers, et c li nare, pencher) neigen; v. n. a, pour, ver» qeh., tot iets genegen zijn; naar eene zijde overhellen;, v. pr. zich buigen.

Inelure, v. a. (lat. includere) insluiten.

Inelii||M, uwe, a. ingesloten, nevensgaand, inliggend; —we, f. bijlage, v.; ingeslotene, nevensgaande brief, m.; —»ir, ive, a. insluitend; —sivemeiit, adv. mede ingesloten, daaronder begrepen; .|u»qu'au 30 juin —, tot en met 30 Juni.

IiM'oagulable, a. niet tot stollen te brengen.

Ineoetion, f. ongekookte toestand, m.

Inroer ||ribilite, f. onopsluitbaarheid, onbedwingbaarheid, v.; — cible, a. onopsluitbaar, niet samen te drukken; onbeteugelbaar, onbedwingbaar; fluideM —onopsluitbare vloeistoffen (lichtstof, warmtestof).

liieogiiito(pr. gui, comme dans iiiagiiittque), adv. (pref. in et ïtal. cognito, connu: du lat. cognitus) onbekend, incognito: m. T—, het incognito, het onbekend zijn of blijven; roi qui voyage —, een vorst die onbekend, onder anderen naam reist; garder I'—, zich niet bekend maken.

liH'ogiiOMeible, a. onherkenbaar.

Inroliellreiiee, f. gebrek aan samenhang; —rent, ente, a. onsamenhangend, los; — nion f. gebrek aan samenhang.

Ineolore, a. kleurloos.

Iiifomllhaiit, e, a. op elkander liggend (van bladeren, vleugels); — ber, v. n. (lat. ineumbere, peser sur) opgelegd zijn, rusten op.

IiieouibuM||tibilité, f. onverbrandbaarheid, v.; —tible, a. onverbrandbaar.

Ineome-tax, m.(angl. income, revenu; tax, impot) inkomenbelasting, v.; pl.deaiiirome-ta\.

IiieommeiiHU||rabilité, f. onafmeetbaarheid, v.; fig. onmetelijkheid; — rable, a. onderling onmeetbaar; fig. onmetelijk, onmeetbaar.

Ineoinmoüdant, e, a. belemmerend, last veroorzakend, hinderlijk, lastig; —de, a. ongemakkelijk, moeilijk, lastig; —dé, ée, a. in ongelegenheid, gekweld; onpasselijk; batiment —, gehavend schip; ét re — d'un bras, een' pijnlijken arm hebben; — dement, adv. ongemakkelijk; —der, v. a. lastig vallen; m'—, v. pr. zich in verlegenheid steken; —«lité, f. ongemak; ongelegenheid; onpasselijkheid, v.: Nignal d*—, noodseiA; noodschot (van een schip); let* —h de la vieilleMse, de ongemakken des ouderdoms.

Iiieoiiimua | biIité, f. onveranderlijkheid, v.; —ble, a. onveranderlijk.

Incouimuii, e, a. ongemeen, niet algemeen.

Ineommiinirable, a. onmededeelbaar.

Iucoiiimu||tahilité, f. onveranderlijkheid, v. (van een eigendom); onontzetbaarheid, v. (van een eigenaar); —table, a. onveranderlijk (van een eigendom); onontzetbaar (van een eigenaar); —tableinent, adv. onveranderlijk.

Ineoiiipa||rabilité, f. onvergelijkelijkheid; voortreffelijkheid, v.; —rable, a. onvergelijkelijk, ongemeen, weergaloos; —rableuient, adv.zónder vergelijking, onvergelijkelijk.

IiH'ompalltibilité, f. onvereenigbaarheid, ongelijkaardigheid, v.; —tible, a. onvereenigbaar, onverdragelijk, ongelijkaardig; —tibleinent, adv. onvereenigbaar.

Ineompéilteiiiiiient, adv. onwettig, zonder recht, onbevoegd; —tenee, f. onwettigheid, onbevoegdheid, v.; —tent, ente, a. onbevoegd.

IneomplaiUsance, f. norschheid, onvriendelijkheid, onhoffelijkheid, v.; —Mant, e, a. norsCh, onvriendelijk, onhoffelijk.

Incom 'plet. éte, a. onvolledig, onvolmaakt, incompleet; — plétemeiit, adv. op onvolledig»', onvolkomene wijze; — plexe, a. enkelvoudig, niet samengesteld.

IiH'otnprelien||t*ibilite, f. onbegrijpelijkheid, v.; — wible, a.onbegrijpelijk; — aibleuient,adv. onbegrijpelijk.

Iiicompresttijjbilité, f. onsamen persbaarheid, v.; I'— de l'eau, de onsamenpersbaarheid van het water, v.; —ble, a. onsamenpersbaar, onsamendrukbaar.

lneniiipri.s. e, a. onbegrepen; fig. miskend, niet naar waarde geschat.

Ineoiicevallble, a.onbegrijpelijk; —blenient, adv. op onbegriipeiyke wijze.

Ineoiieiliallbilité, f. onvereenigbaarheid, v.; — ble, a. dat niet overeen kan gebracht worden; onvereenigbaar, onverzoenbaar; — blenient, adv. onvereenigbaar, onverzoenbaar.

Iiieoiiditioiiijné, ée, a. onvoorwaardelijk; —nel, elle, a. onvoorwaardelijk; — iielleuient, adv. op onvoorwaardelijke wijze.

Inroudiiite, f. wangedrag, slecht gedrag.

Ineongelable, a. onbevriesbaar.

Ineonllgru, ue, a. onregelmatig; tegen de regels der spraakkunst; onwelvoeglijk, onhebbelijk, plomp; queatioii — grue, onbetamelijke

Sluiten