is toegevoegd aan uw favorieten.

Nouveau dictionnaire

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niei«aan 'Jï' zijde der zinspreuk hol en aan de andere zijde verheven is.

'j e! nl- bleud'—, indigo-blauw; lioi» d — i i' campechehout. 1

Jfidehruiiillahle. a. onontwarbaar Indernrlietable, a. onontzegelbaar.

melijk; ' f „„,,„0„n™e"Zïa'n,' 0"beta"

melijkheid, onhebbelijkheid? v'.: -Vent r a onvoegzaam, onbetameliik. ' ' u'

leéshMr- nÜ° ' ia; niet te ontcijferen; on-

Illd?«-illH i-r'e, laar rMr' ondoorgrondelijk. ' beSlui^"^

-hlTfl ï11 i \ f' 0nver^uigbaarheid, v.; nle, a. onverbuigbaar, hetgeen nint vopKn»aJ

Kan worden. uötM

liidi-roinpoNHble, a. onontbindbaar, liidperit, e, a. onbeschreven.

Iiidccrottnblp, a. niet van vuil te reinigenlig onverbeterlijk, onhandelbaar. em,oen>

ke !£u' 'v- «8 .f onreilb?arheid; onvergankelijk ' _ le' a' onfeilbaar; onvergan-

liidifendaMe, a. onverdedigbaar; —du u<a. onverdedigd, weerloos. ' "

Illdl'fllllli a l , . . I

"«Me' adV' onb®paaid' in ''algemeen; —Til": HHhh, a. onverklaarbaar.

Iiidehin||ceii«-e, f. het gesloten bliiven bii bloemen (b.v. der zaadhulsels); —rent e a

n,lL°SffinSend' niet 0Penberstend. ' ' uitwitchbZhèid,' °nmtwi8chbaar; -Htê, f. on-

Z: t "tefr "'si»??!1

0PIn°déi^Bh5>Ö"; -«"■** onkieschheid, v. Indi mailde, e, a. ongevergd, ongevraagd Indeinne (pr. dèin-ne), a. (pref in et lat —-niser a,;rtrin»geASChade|00S; onbeschadigd.' ofhoude- . - y- a' ?9hadeloos stellen

i.wi • ' 1 ö<ia.aaei°088telling, vrijhoudin^ v baa' a- «"betoogbaar, onbewijl-

ontegenfeggehjk: 0nloochenbaar. onbetwistbaar, Iijdepen dammen., adv. onafhankelijk, '' ''/onder betrekking op, buiten, zonder' f onafhankelijkheid, v.; -dan. «„SI'

andere zaak* 'l i Z°"de,'' ?a'nenhang met eene vm ,„i. . '.m- Pl- "idependenten (naam

..... »cKie in ae ïüe eeuw in Enc-elmH

ontstaan); —diuitisnie, m. partij of leer der independenten of onafhankelHken i„ u..r.L.. f

roéibaa™' ' onontwortelbaar, onuit-

IndeMcriplible, a. onbeschrijfelijk.

-ti'bleï"j"ibll-"jt f- onvernieliaarheid, v.; iible, a. onvermelbaar.

Inditerini nablr, a. onbepaalbaar; — nntinn

v' • -ÏS onbepaaldheid, besluiteloosheid^ —iièinéiir, adv. onben:i!i!iI0nZeker' bes'a"°'o- i

.. i .1. ' _

dach^d'8 i ^'op^emieonaa^-

aan 1 «*rek

™ T11*6 w'Jze; -"»

' ""«oavrucntigheid, v.

i n die at e u r • I» • ' m' Iat-signifie inaicateur, de in, vers, et dicere, dire)

voorste vinger, wijsvinger, m: register- hi.a

uitsluiten, buitensluiten. '' ,,,ri,r< a 1

llllliO M II

°. "1 *"•, tUCrtLtU om r p ennnn ..r. ...... .1

stoom te meten: a. rnn..».. ü ue.n

m* «Initr# . » "u'iiKKoeKoek.

ui, uotgt —, wijsvinger, m.; (iiiuniUi

strekspier von den wijsvinder* '

de Ier,, spoorgids.

aantoonend aanwijzend; -tir, m'. aantoonen.i

opgave, aangifte, v. '«"duiding

de indicare

* J ac'"llWKi Kenteeken, aanwijzing kon

~..w ^iijne verfiraderinsr #»n* v •

rerwwi* t. ril,..:»» .. v *•» '«"•ouiirui.

0 ii .mm i. VHM V i i f 11 /»n

•Ie t.jd ^eivkend wordt, m waai"lliU,r

; ifiUM'ule. in. kloin i.ü„;.,i i.i.. . .

opgave v Kieine ïnbouds.

Indische

liirlif>n»<> f rC !• j. *«ui»c«o vrouw, v.; nj1, k "oèn of sits 0he "j" bedl'ukte stof.

tist^^'m^i^t6^ ^ 1^' f(le n i en aT/,1 dienst). f' onverschillige (in den gods-

recht!'burgerrecht Seboortere<:ht. inboorlingsliidjKeii.e, f. gebrek, armoede, v.

JniijKtTi-, e, a. onverteerd.

-lü.' !SPf8|l'e„',-a-. onverteerbaar; onverteerd:

rnneer-8dee"n,,S?ij9Vertl"i"? «t^ven; 1lg.°j^'j' heb te veel inu^ziek gehoord!'8 V<W m"ziek' ik vergode'lantSheld'. '"d'8eS): di•',, "• half*oJ.

IihII enah'oii. f. ..j:._-. _.

.1. ffl|AtwA _'wr"-w,WI«W"g, V.: —ene.

: ««W-aiuiy, nietswaardii?; —*m.

-g»emeVnï0nadva^de' kWaa"' 't001'"i* JL.Tr. a?.V ?P eene onwaardige wijze:

. *• «• viau iliuijrnar . .« . ..

mmgr,e)pVerontwaardige", belgen, vertóSrnë.,; t7cleedig'ing, v°nwaardiS; '^fschuweekheid j

plaats'

'1?".d.en.;nd'^ .bereidt, Sv, -^ie^m'

dig^plantage; indigonlan^ee','«r, rend beginsel van den indlffó! '

door omwegen^' ~,ement'ad"- van ter zijde!