Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pérou, m. Peru; fig. fam. bron van rijkdom, | v.; groot voordeel; fig. e'est 1111 —, mi petit —, 't is eene goudmijn; gagner Ie —, schatrijk worden; re n'est |ias Ie —, dat levert niet veel op; dat is niet veel bijzonders (van een persoon).

Peroxyde, m. hoogste oxyde, overoxyde.

Perpendiculaire, a. (lat. perpen dicularis) loodrecht; f. loodrechte lijn; — larité, f. loodrechte stand, m. rechtstandigheid, v.; —Ie, m. paslood, schietlood; verticale, loodrechte lijn, v.

Perpe tration, f. het begaan, het bedrijven; volvoering, volbrenging, v.; — trer, v. a.' (lat. perpetrare) begaan, bedrijven (een misdrijf).

Perpétuane, f. wollen serge, v.

Perpétu||ation, f. voortplanting, v.; onafgebroken duur, m.; vereeuwiging, v. het in wezen houden; —el, elle, a. (lat. perpetuus, <iui se fait sans interruption) altijddurend, onophoudelijk; levenslang; —ellemeiit, adv. gedurig, eeuwigdurend, onophoudelijk; —er, v. a. altijd doen voortduren; voortplanten; vereeuwigen; se —er, v. pr. zich voortplanten; zich in stand houden; —Ité, f. duurzaamheid, altijddurendheid, eeuwigheid, v.: a —Ité, adv. voor eeuwig; étre eondaiiuié nux galéres a —, tot levenslange galeistraf veroordeeld zijn.

Perpigner, v. a. — les couplet*, spanten loodrecht op de kiel zetten.

Perple||xe, a. (lat. perplexus) verlegen, ontsteld; — xité, f. verlegenheid, verwarring, v.

Perquisi||tion (pr. lil), f. (lat. perquisitio; de perquirere, chercher a travers) navorsching, v.; gerechtelijk onderzoek; — a doniirile, huiszoeking, v.; —lioniier, v. n. onderzoeken, nazoeken, huiszoeking doen.

Perré, m. steenen bekleeding of beschutting, v. (van rivieroevers, bruggen enz.).

Perret, m. met kiezel bedekte kust, v.

Perreyeur, Perrier, m. leigraver.

Perriere, f. steengroeve, v.

Perriii-Dandin, m. benaming van een' dommen, hebzuchtigen rechter.

Perron, m. bordes; hooge stoep voor een huis, v.

Perroquet, m. papegaai; veldstoel, m.; bramsteng, v.; baton de —, ladderstok, m. (voor papegaaien en andere vogels); fig. smal huis, met veel verdiepingen; soupe a —, brood in wijn gedoopt; mat de —, bramsteng, v.; voile de —, bramzeil; verfue de —, bramra, v.

Perruclie, f. wijfjespapegaai, parkiet, m. kleine langstaartpapegaai, m.; bovenkruiszeil.

Perrullque, f. pruik, v.; téte a —, pruikebol, m.; fig. tète a —, vieille —. ouwe pruik (iem. met ouderwetsche denkbeelden); — quer, v. n. pruiken maken; se —, valsch haar dragen; —«uier, m. ière, f. pruikmaker, pruikmaakster.

Per saltum, loc. adv. door overspringing, sprongsgewijze, bij oversprong, wanneer men tot eene hoogere waardigheid bevorderd wordt, zonder de lagere betrekkingen bekleed te hebben.

Pers, e, a. zwartblauw, donkerblauw; la deesse nux yeux -, Minerva.

Persan. e,*a. nieuw-Perzisch; m. et f. Pers, Perzische vrouw.

Perse, f. sits; —, a. Perzisch; m. et f. Pers, Perzische vrouw.

Persé<*ii||tAiit, ante, a. vervolgend; lastig, kwellend; m. et f. vervolger, vervolgster; —te, e, a. vervolgd; —, m. et f. vervolgde; —ter, v. a. (lat. persequi, poursuivre) vervolgen; vai.kiioff, FranQ-Holl. i.

lastig vallen, kwellen; —teur, m. trlce, f. vervolger, vervolgster; — (ion, f. vervolging, kwelling, moeite, v.

Persée, m. Perseus (gesternte), m.

Perseides, f. pl. vallende sterren, v.

Persévêllraiiiiiieiit, adv. standvastiglijk, aanhoudend, met volharding; —ranre, f. volharding, standvastigheid, v.; —rant, ante, a. volhardend, standvastig; — rer, v. n. (lat. persever are, avoir de la constance) volharden, aanhouden, volhouden.

Persi||cairc, f. vlooienkruid, perzik kruid; -rot, m. perzikbrandewijn, m. persico.

Persien, ne, a. Perzisch.

Persienne, f. zware zijden stof, v.; zonneblind.

Persi||tlage, m. fijne bespotting, spotternij, v.; —Her, v. a. voor den gek houden, bespotten; v. n. spotten; —fleur, m. euse. f. spotter, spotster.

Persil (pr. si), m. peterselie, v.; fig. grèler sur Ie uitvaren over nietigheden.

Persil-de-houe, m. steenbevernel, bokpeterselie, v.

Persillade, f. toebereiding met peterselie, v.

Persillê, e, a. groen beschimmeld (van kaas sprekend).

Perslllére, f. peterseliepot, m.

Persique, a. Perzisch; golle —, Perzische golf; orare —, Perzische bouworde.

Perslslltance, f. duurzaamheid, v.; volharding, v.; —tant, e, a. volhardend; —ter, v. n. (lat. persistere; de sister e, resteren place) a ou dans qeli., op iets aanhouden, bij iets volharden.

Personilnage, m. (lat. persona, personne)

Kersoon, man, mensch, personage; jouer uu

eau —, eene fraaie rol spelen; tapisserie a — s, behangsel, tapijtwerk met beelden; —naliser, v. a. verpersoonlijken; v. n. persoonlijk worden; — nalisine, m. leer der persoonlijkheid, v. — nalité, f. persoonlijkheid, v.; fig. rechtspersoonlijkheid, v.; persoonlijke beleediging, persoonlijkheid, v.: zelfzucht, v.; —nat, m. kerkelijke waardigheid boven den kanunnik.

Personilne, f. (lat. persona) persoon, mensch; il y a — et —, de eene mensch is de andere niet; grande —, volwassene;jeune —, meisje; il est bien fait de sa —, hij is welgemaakt: payer de sa —, »ich wagen, zijn leven in de waagschaal stellen; —, pron. in. iemand; ne —, niemand; en —, adv. in persoon; —nê, ée, a. maskervormig; corolle —ée, muilvormige. maskerachtige bloemkroon, v.; —nel, elle, a. persoonlijk, personeel; m. personeel; —nellenient, adv. persoonlijk, in eigen persoon; —nineatioii, f. persoonsverbeelding, v. het voorstellen van eene zaak als persoon; —nifier, v. a. verpersoonlijken, als persoon voorstellen wat het niet is.

Perspee || tif, ive, a. verzichtig; — tive, f. (lat. perspicere, voir k travers) perspectief, v. (verzichtkunde); schilderij, teekening met perspectief; vergezicht, verschiet; fig. vooruitzicht, toekomst, v.; avoir en —tive, adv. in het verschiet, in 't vooruitzicht hebben.

Perspi||eare, a. (lat. perspicax; de perspicere, voir a travers) scherpzinnig; — rarité, f. schranderheid, scherpzinnigheid, v.; —euité, f. duidelgkheid, doorzichtigheid, v.

Perspi||ratioii, f. uitdamping, uitwaseming, v.; —rer, v. n. onmerkbaar uitwasemen.

Persua||der, v. a. (lat. pers nadere; de suadere, conseiller) (qn.) overreden, over-

31

Sluiten