is toegevoegd aan uw favorieten.

Nouveau dictionnaire

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Platonirlen, m. aanhanger van Plato:

lllilllP !» .... '

, uai muis zinneniKs

heeft; ainour platonische, louter geestelijke liefde, v.: . nlntnniooh ; ,a„ i __

tüd van ri«n Mn^;zrr: :cuuTr

,, „ i\i r— ® , oicucuixciiiBi; — inner,

V. n. P ,lt.n fin 7 na laon ,.^1~ ' t . *

ï™ * . , vuigciii —«iiMiiie. m.

eer, v. of stelsel van Plato; ideaal karakter der

PlilllirAITP m fl>inoi«a>l, «l.i.l

1* 1 "7, "" ptoioicrwerK — iras.

m. stuk kalk of pleister, dat van een muur

il VA t< Ira ll/nilin • *„ ,i . . ,

— lir, ui. Uai. empiastrumi pleister, gips, v.; gaclier Ie gips beslaan; Dattre Ie —, gips tot poeder maken; fig. battre

roilllllf 7AA m ....... .>1, I

- , «,w ,llul w tua pieisier, ooni en

blauw slaan; essuyer les -s, een pas gebouwd

mus t PPrct IQUmnnn . J' _ °

.— - uo„UUCU) — «i mie personae.

gipsmasker; fig. rol de —, scliijnkoniog; —, wit blanketsel: — «ro* ni * «..

i • _ ' , , pjowioiweiK:

tre, e, a. bepleisterd; fig. geveinsd, met een schoonen schijn bedekt; gegipst, met gips gek aard (van wijn); apparell gipsverband; vILh' ge.~' broddelwerk; pnix -e, schijny de, —trer. v. a. bepleisteren, met pleister bestrijken; wijn gipsen, met gips klaren; een land met gips bemesten; lig. met een' schoonen schijn bedekken, bewimpelen; se — v. a. fig. lam zich blanketten: — treux.euse. a. pleisterachtig; -tner, m. gipsbereider of kalkbrander; triere, m. pleister- of gipsgroeve, v.; «rins-

stertroirei,^n._,r°ir' tr°n"'r' ^of Plei" Platteuse, f. kantwerkster, die platte bloemen

Plauslbllite. f. geloofwaardigheid, schiin

re aannemelijkheid, v.; -ble, a. (lat. plau-

t ,r.," .,°1 e, appiauair) schijn-

baai aannemelijk; — hlcmeiit. adv. op schiinbaar aannpmp iiko H J

Dl,h''be' f' <lat' plebs' laagste volksklasse, v.

„ifitftSü:».m' MNff. man, vrouw

■»r.? . ' **• U,L ueL voiK.

I leblMPl I'(hii-p « kot nlQK;o„:„» .

j I pituiouci, steunend,

voorstaand; -te, m. (lat. plebiscitum, de

r ««. ^iscu, je aecrete) volks-

besluit; volksstemming, v.

Pléiade, f. (ook pl. —s), zevengesternte; litr.

srroftn. m nfraraani..:»» .... . ' P

~ ,u.tcu,6,U6, v. van zeven oeroemde

personen.

ïPlellge, m.p.u.borg, borgtocht, m.; v-(ter,

V. a. borar hllivpn vnm*

' e'a-Oat.p enus)vol, gevuld; gansch, volkomen; deugdelijk, geldend; - de. vol van; '',re, — ïie et de Kante, welvarend zijn; avoir Ie vlsage een vol. rond gezibht

m»nevin|U-"Kh(?7""e - ,le een inan vol inbeelding, eigenwaan; — suerès. volkomfin siifi'Pc • maIIi1.!» j. . '

7» sc «r — exercice,

volledig gymnasium; un arbre en - vent een boom, die in de vrije lucht staat; — nou' »oir, volmacht, v.; en — luarrhé. op de volle markt; en — jour, op klaarlichten dag, midden op den dag; de - Mant. terstond, in eens; a es lliains. met volle handen, met handen ™;,ƒ''"!l,er » -e voix, luidkeels zingen;

" •« - «Irap, ruim snijden; fig. alles vo op hebben; het er ruim van kunnen nemen; 'f _e 1#,e. « -«■ *<>rge, luidkeels roepen of schreeuwen; -. prep. a»oir de l'aricent - mi poelies avoir - «en porl.es dargent, zijne zakken vol geld hebben; adv tloul) en —, « ten volle, geheel en al; il est absous a pui et « -. hij is volkomen

vrijgesproken; tout — de geus, zeer veel menschep; —. m. volle plaats, gevulde ruimte, v '« plu'ne, neerhaal; - d'un mui; geheele dikte van een muur; — de la nier hoog water; Ie raisseau a donné au —. het schip heeft het op strand gezet; Ie trop —. de overmaat; la linie est dans hou —, het is volle maan; inettre dans ie —, in de roos, in t midden van 't wit of de schijf schieten: la fete bat moii —, het feest is in vollen gang.

r.i' |'''neM1**"f. adv. ten volle, volkomen, geheel

Plénier. iére, a.vol, volkomen; cour —iére volle, algemeene hofvergadering; indulgencé — iere, volle aflaat.

I'lenilluotentiaire (nr tjm.fi\ .1 /lo* ^ 1 ..

nus, plein; potentia, puissance) gevolmach-

tlQYl ! — m rroirnlmnAl,*:nJH - * ■ «

ü -j' »«»y«"ui;uwgueï — iiiae. r. vol¬

heid, volkomenheid, v. overvloed, m.; — de

YUIlo Iliacm ^van een vorst), v.: —

fleM (Pllinw Hp vnlha.M A*::j_ - ' *

door de komst van den Messias). 'a*nSeWez""

PUnnuu ...» / .. . '

. .^..noiuir, 111. <gr. pieonasmos; de

~. ir ' J . . «wuiiuitui; pieonasmus, overtollig woord ol uitdrukking, v. woordenoveivloed, m.; —tique. a. pleonastisch, overtollig.

Plesiosaurr, m. (gr. plêsios, volsin; sanios, lézard) fossiele renz«nkrnlrnHii rr»

PlettNiinHrp. rn i f*n e

* ve Ktcaociii irupper;

metron, mesure) ivoren plaat ter verlichting der percussie van de borst en den onderbuik.

rieinoire, t. (gr. plethorê, plénitude; de plêtho, je remplis) volbloedigheid, volsappis;vochten' _U*'* a' v°lb»oedig, overrijk aan

Pleur. m. storting van tranen, weeklacht, v.; s, tranen; repandre, verser des —s. tranen stoi-ten; rtie tout en -s, in tranen baden. Pleuraut, ante. a. weenend. schreiend: riird, m. arde, f. fam. huilebalk, m. en v ■ a. huilerig.

Pleure-iiiisere, Pleure-paln, m. eeuwige klager over de slechte tijden.

I'lpiirpr v n /lot

~~ j ' "f1"1 a 1 c/ weenen, scnreien;

tianen, druipen: —, v. a. beweenen, betreuren; a ehaudes larines, heete tranen storten

— roinwe uur Madeleiue. bitter weenen:

— PflIlllllP II >1 I'ilUl. 4 . .

. - , V" "«*naiieii mei linten storten:

Jean qul pletire et Jean tjui rit, Jantje huilt

druipt" i,,e ple,,re. de wijnstok

v»PT1r!',<'|!,ie' ,'A P1 e u r a, plc-vre) ontsteking van de pleura of het borstvlips nipnric v •

a. Pt. m nan r»l... ' '' . ■ *. '

lijdend 1"cu"8 U1 «"istvnesontsteking

Heullreur, m. euse, f. huilebak, grijner. gnjnster ; gehuurde schreiers en schreisters bii

DeyrarpnififiPii • uanU . •'

—...—, „..„.r —, bicui wng,— reuNeH. wZno^li lir„°„U"Silnden' m-; f"»e, II.

niuKUUU.

I'li'lirili >kar „ ^

01»K«in„. " L ; "• e'ynen, veinzen te

pieün,ne,r; m' "nrs.rj!"

-— — - • vb*•Kic"ii'u,i;uie neKies. nageur) schol, v. 1 ' '

■ leuiopiieiimoiiie, f. (lat. pleura, plévre,

et flP nnpiimnniak ^„4„ 1.: , ' .

- , .........e, uiiusieKing van oorstvnes

en longen, v.

■leur», m. pl. tranen, m. zie Pleur.

■ "—,r< KiuKei, lomperd.

^ imp ,esenen; il pleut a verse, a seaux, het stortregent; II y pleut coiiiuie