is toegevoegd aan uw favorieten.

Nouveau dictionnaire

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EhoiH ^ de °ude Romeinen); -(ure, f. waar'i> ' * van propnetor.

Propr,e|tHire, m. et f. eigenaar, eigenares; —taire-gerant, m. verantwoordelijk redacteur en eigenaareenercourant; -tariat, m. toestand .T/ÏJL,, grondeigenaar; de gezamenlijke grondeigenaars; —te, f. (rad. propre) eigendom; eigenschap; eigenlijke beteekenis, v.; bezittin" v

uit v?yern,w™W<11' '°C' adV" eige" beweSir>gi Propul[«eur, a. voortdrijvend; —. m.voort-

flrednpdn^linder' "V f- W- propul-

drijving, v. 1'u,sus' pousse; voort-

voornllrtnflf1 m'<gr' Propulaion) voorhof, m.

Prnmtu m .

n. •' *"•.' puur; rata, ia partic

e) evenredig deel; adv. au - (de), naar evenreriio-hpiH «oon ... V ;'

«ctuuuuin^ (van).

*Vf'a* u,itst®llend' verschuivend:

-*ërv ' VCIie,J»in^ verschuiving, v.:

r • 1 "ü"1"> unsteuen, verlengen, verschuiven, verdagen; se — v Dr verdaasrd wnrHon 1 ' •

Prosaï||que, a. rijmloos, prozaïsch; fig. alledaagsch; — quement, adv. op prozaïsche wijze;

7ebrlc JILPI0??.®chr'jv®.ns r"»'. »>:

L' j j ; '- i . ,111 ue vei7en! "g- anedaagschheid, eentonigheid, v. slentergang, m.

schaver!®"1-' m' schrijver in Proza' Proza-

pIÜÜT""'."1 (pr' «••'■"'■"""ei, m.voortooneel. hnn'1.1!! ; vogelvrij verklaarder, verring" v.' f' verbanning, vogelvrij verkia-

dPvi°f9f,il'e-,v a- (1?t' Proscribere; de pro, devant, scribere, écrire) vogelvrij verklaren,

brengen v nnfen» <een w°ord) buitengebruik

l'rnwrrit » o -

> ,—'—•» «=* "• vciuauuen argeKeurd, verboden; m. _e, f. balling, Vervolgde.

stiih i£l' rL... .V Prosa> proza, ongebonden hem'J" su de 8n ,k heb een b»ef van KathoHokl Kgeï' Lat'jnsche lofzang der nnn f> t 'ln \.erzea zonder rvthmus of

i ' V'"" "P ■' 'i lig- rcpondre toujoiirtt la menie altijd hetzelfde antwoorden.

I roserteiir, m. eerste ontleder. JET11*1* T-etf-Cat. proselytus) iodenho!)i \ "Pen00t® 'tot de joden overgegane heiden); nieuw bekeerde in de kerk, proseliet;

om aanh.a"ger; -lytisme, m. zucht

oni proselieten, nieuwbekeerden te maken, v.

Pro,,,,,Ie,,8 m. pl. aapachtige dieren. nm/T°" (gr' pros' P°ur; "dê> chant) ïlTtV iïSS&AV.'™or*en overeenkom-

kennis de7klankm^C'vr-dlq„;:rK

sodie betreffend, prosodisch.

1'rONnnnnop f /rr,.

\ r * pi unupupuua, personnihcation) prosopopteia, voorstelling van een afwezige of over wlm» nr 7 * ,

voorwerp, als handelend en sprekend persoon Prospectus (pr. ture), m. (lat. prospectus vue, aspect) prospectus. P'"»pecius,

Prospère, a. (lat. prosperus) gunstig, genadig; voorspoedig, bloeiend.

I roHpetrrr, v. n. gelukkig zijn, wel varen kom'en-' «oedgeluk([en, goed groeien; vooruitspoed"'mT g ' welvaart- v- voorProstate, f. voorstanderklier, v.

Proster|| ntition, f. nederknieling, v. knie¬

buiging, v.; fig. verootmoediging, v.; —né, e a nedergebogen, nedergeknield; -nement, m' voetval, m nederknieling, v.; se -ner. v. pr. ï,on«pi0,j^devant; sternere, étendre) te voet \ allen, nederknielen, zich nederbuigen.

e' f' toevoeging van eene letter of eene lettergreep voor aan een woord, v.

l'rnuOl/ltina.» .. 7

. «i. ruiiNonne, vovelle —.

voorgevoegde medeklinker, klinker.

tot mTtnrhV^Vi^LÏ, . Pr'jsgegever'ï

--—- veiw.wnuusu, veriaagn,

onteerd; — (nee, f. ontuchtig vrouwspersoon;

ftntooron u ,luult vorieiuen; scnenden,

onteeren, — hh plume, zijn pen verkoopen;

"T* v- Pr- ln ontucht leven; zich onteeren; Hg. zich op eene eerlooze wijze gedragen; — tu-

'n"t"êring"tv.Cht' V'! flg"scheridinS. verkrachting,

Prnstration, f. (lat. prostratio; de pro-

t P**0?Jerné) geheel verlies van krachten,

kiachteloosheid, v.

Proslyle, m. (gr. prostulos) zuilenpoort,

V. 7.111 p.no-.lno» m r> tk i_v . . '

Hio :r~ür °' V ' "• , rn. tempel,

die slechts aan den ingang met zuilen versierd is.

1 rOHVlImriNItlP m irilnirlaii^ln 1- ..

" 1 ""wuöuuc OlUlllUUtJ, V.

I iof. m. kalkoen, m.

Prntnffiiiiluta m — i_ i _

i , \ ♦ CCIJ9te Kampioen, eerste tooneelspeler; hoofdpersoon van een stuk; fifr voorvechter. '

1'rntiiMP f

, - ' *• 'w«wc»iouuc mieiuing van t onderwerp van een tooneelstuk, v.

I'rnlp m tcrv n A * - ^ ,

: zi V6'- premier) oestuuraer.

opzichter eener drukkerij.

Prateeltour, m. «rieé, f. (lat. protector)

beschprmpr hsirnnc*,'™». 1 1 _X- • '

.. : ""euuo"«c|> ucouuerinsier, oegun-

stigster; protector (titel van Cromwell); a. bestelte?!en ,i regime —, beschermend

k ü """"""««e, m.aanhanger

van het bi schermend stelsel; -torat, m beschermheerschap, protectoraat; waardigheid van protector, protectorschap (in Engeland, van Cromwells regeering).

n»\, a1 roteus. dieu marin qui peut prendre toute sorte de formes) lig. onbestendig mensch, bedrieger; f. proteus, protea, zeker gewas met fluweelachtige van kleur verwisselende bladeren.

Pro(éen, enne, a. gedurig veranderend, verwisse.end.

Pro(é||gé, «»e, m. et f. begunstigde; —a:er v. a.(lat. protegere; depro, devant; tegere! voomaan ' verdedi«en5 begunstigen,

Pmlllu4anllé .

r-«-V i n,,,ri a- u-ao. protester) Gereformeerd, Hervormd, Protestantsch; m et f. Protestant, Protestantsche; -(isme m

r. —»u^„uu.u, p»uLcstaniisme.

tn/t i1' openbare tegenspraak, pro-

test; plechtige betuiging, verzekering, v.; —ter

_ Q1.. ,ruiDOiaiw «peniijk oetuigen,

plechtig verklaren; - nne le(tre de ehnmre een wissel protesteeren; - rontre, tegen betuigen. zich tegen verklaren, protesteeren; - de sou iiiiioreiice, zijne onschuld plechtig betuigen, wissel m' Pr°testeeren, protest van een

Un£r0<h fj verva,,Kin« van een ontbrekend lichaamsdeel door een kunstmatig, v. (b.v. van been, neus, lip enz.); prothesis, bijvoeging van eene letter of lettergreep vóór een woord.

I rotokanonique, a. (van boeken der Heilige