is toegevoegd aan uw favorieten.

Nouveau dictionnaire

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgen, weder bekomen, terugkrijgen: — sa santé, beter worden; —, 's lands penningen ontngen of inzamelen, invorderen, incasseeren * -vrir, v. a. weder dekken, bedekken, overtrekken enz.; dicht bedekken; fig. vermommen, bemantelen; se v. pr. weder betrekken (van 't weer, van de lucht). 1

Recracher, v. n. weder spuwen, op nieuw spuwen; v. a. uitspuwen.

Hecreaiice, f. vruchtgebruik, voorafbezitting, v. of voorbezit van eenig betwist goed; lettie ■f i.' recredentie-brief, terugroepingsbrief (van een hof aan zijn gezant), m.

lieren) ' ^ Vr'J UUr' Speeluur (van sch°Kéerédeutiaire, m. voorbezitter, vruchtgebruiker van een kerkelijk goed.

HecréJIer, v. a. ontspannen; vermaken, ver2®! se "• v. pr. zich vermaken, zich

> ■ =» ouueppun, op nieuw scheppen, een nieuw leven of aanzijn geven aan .ets ; —inent, m. uitwerpsel, vuilnis?v.; kwade stoffen, die zich van het bloed afscheiden, v ■

eu8e' —elle, a. wat

net oloed als onzuiver uitwerpt.

tp5ofLré,,pir' V* a; weder Prijken met pleisi?i ? > ' t,-,,so" viM."Ke' P°P- »« l'«ï»de, zich dik blanketten; -pissage, fin. het weder bestrijken met pleisterkalk.

Ree re user, v. a. hergraven, weder graven. Ifeerihlpr v •> ura, lu.. -

^.ntcu, uverznien. iteerier, v. n. weder schreeuwen.

V8*'' J' pr- net "troepen, het uitschreeuwen (van bewondering, van verontwaardiging): uitvaren over iets.

—uivvaic i uver ihts.

Rérriiiiij|iiant, e, Réeriininateur, (rice, a

»1h geneigd; -nntion, f.

wederbeschuldigmg; wraak, v.; — natoire a tegenverwijtingen inhoudend, beschuldiging met beschulding beantwoordend; -ner, v. n. (pref re et lat. crimen, crime) tegenbeschuldigingen doen, verwijten met verwijten beantwoorden.

Kecrire, v. a. weder schrijven; (een boek, een geschrift) omwerken

Recrolser, v. a. weder, opnieuw kruisen8e„~• v- pi', elkander weder kruisen, necroitre, v. n. weder wassen of groeien. HecroqueïiHer (se), v. pr. inkrimpen en ombuigen (door droogte of hitte).

Kerrotter, v. a. weder vuil of morsig maken neei-u, ne, a. vermoeid, afgemat.

Kecru. Recril. m. fnart naecirJo _n

nagewas. — t—— .«wuur®;

Reerudeseenee, f. wederverergering, v. het weder uitbreken (eener ziekte).

Reerue, f. nieuwe lichting, v. nieuw aangeworven krijgsvolk; recruut; recruteering v.* ng. nieuwe toevoer, rn.; nieuweling, m.; faire' win <'n"' ^em' t0t trekken, voor zich

RfCril (pniont m kn*nnn.. ..

.. v..., ,... HC oaiiYVCl VCU vun KI'IIL'S-

volk, recruteering, v.; -ter, v. a. krijgsvolk aanwerven, recruteeren; se v. pr. zich recruteeren, zich voltallig maken; —teur m werver, aanwerver.

jadv> (mot lat. qui signifie tout UI 01 tl tam. l'ppht tno » . .

. ' ic^utun, regeirecnt,

recht aan; payer —, tot den laatsten cent | betalen: —amr e. _i.,;.... Q '

Zr!\flel (lat- re.ctu8> droit et anglej ïechthoek, m.; — angulaire, a. rechthoekig.

rl:.^eC,.\eu^, m.'- rector; de regere,

dniger) voormalig stadsbestuurder van Venetië*

rPC.t.nP vnn naiia '

klooster. van een Jezuiten-

Kectiflljable, a. verbeterbaar; — eatil', ive

a. herstellend, verbeterend; -ration, f. zuivering, tweede overhaling, v.; recht-, gelijkmaking, v.; verhelping, verbetering, herstelling, v.;

e,r'.v- a- 0at- rectus, droit; facere, faire) verbeteren, herstellen; zuiveren, voorde tweede mï. -ïr,f.r-halen; recht' Relijk maken. JE?' ''«"«W1»4- rectus, droit etligne) rechtlijnig; -tude, f. (lat. ïectitudo? de

vorH»™' t • j ' oc"L,"elu' "«• oprechtheid, onverdoi venheid. zuiverhoui ..

Recto, m. eerste of rechter bladzijde, v. ' Hecio||ral, ale, a. dat tot een rector behoort,

SS _r"'' m- ambt van eeQ recto'-'

Reetuni (pr. ome), m. endeldarm, rechte darm, m.

Rpi-ll no».+ ...

ry-' vangen, aangenomen;

vastgesteld; m. beken-, ontvangschrift, quitan-

Reeueil, m. verzameling, v.; — de ver»

rhAiHilf h? •verzen ï — «Ie moreeaii* enoiHiH, bloemlezing uit schrijvers.

neeueil leinent, m. afgetrokkenheid, stille

overneinzino- mnoriiii/o >•- '

V a 7lnt ■ J "«yiegeiing, v.; — nr.

vo,.7o™~ï' u- V® c 1 ^ inzamelen, inoogsten; vei zamelen, bijeenbrengen; ontvangen, innemen: ie» eaux, het water opvangen; — »es foree»

znnp krachton rv^^i ' . . .. : *

'v^aiuccuj — qn,, iem. dij zich

opnemen; se —, v. pr. verzameld, ingezameld worden; in zichzelven keeren, stil overpeinzenal zijne krachten bijeenverzamelen; zich bekor-

lea«»Wa T1?" ge2tgd heeft in kort samenvattfin — loir m honnol . ,

nl "«• gaienwinaer, m.

l 11 1 * .y*,a* Verkoken, opkoken, opnieuw bakken; ontlaten of week maken (metalen): 8enS k?k®n '* n?^ .eens gebakken worden. {L^!?ron< f- herb.akking, hergloeiing, v. Retuijt, m. Reeuite, f. oversmelting, over-

° .«icuiicii;, v.; —l. e. «1. ftP) «ifprk

gekookt, gebakken; opnieuw gekookt, gebakken.

VFt. m. net achteruit of terugspringen van een stuk geschut bij het afschieten; —lade, f. teruo. acht.priiitinnnAn

hprrnpnp^^80'- fig' het terugkrabbelen, het hei roepen van zijne woorden; -lé, ée d et a

lederen ^borstband voor de trekpaarden om' ze

u?Uran» ™ 6n' m ' flg" terugga°g, achteruitgang, m., —Ier, v. a. terugtrekken arhtpr-

uittrekken; fig. uitstellen, vertragen, verschui-t v. n. teruggaan, terugtreden, terugwijken; achteruit- of terugspringen (van geschut); vhirhilr7'1' terugdeinzen, terugkeeren: uitzoeken; se —, v. pr. terugwijken, terugtreden; flg. aarzelen, terugwijken; -lons, i, achteruit achterult' achterwaarts; fig. fam.

mSrUvPélr""OM' fv,h.ei'krijging, wederbekoming, v., —rer, v. a. (lat. reeuperare) wederkrijgen, terugbekomen; -rer (se), v. pr. zijne

verliezen weer goedmaken; «e 1,1e sesperTs" de «e» debours, zijne verliezen weer goedmaken. 7.1 inp vnnroplififton "

Réeü 1 rage, m. het schuren; —rer v a schuren, schoonmaken.