Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stopwoorden; fig. alle vulwerk; jouer les —s, ondergeschikte rollen spelen; hois et couples de inhouten van een schip, welke tusschen de spanten worden ingevoegd, m.; —Heuse I. kantstopster, v. die de kant dicht, verstelt of vergrondt, v.

Remploi. m. het weder uitzetten, beleggen van geld.

Remployer,v.a. weder of op nieuw gebruiken.

Item plu uier, v. a. van nieuwe pennen voorzien (een klavier): se —, v. pr. verveèren, nieuwe veerp.n Irriiapn* wcrioK ;n . 1 i_ i : ,

. ..j0vu, iu viccauu Kuinen <na

eene ziekte); fig. weder winnen, weer fortuin

knieren.

Remporlier, v. a. weder in den zak steken.

nempoigiier, v. a. weder aangrijpen.

Heiiipois||soniiement, m. weder bepoting van een vijver, v.; pootvisch, v.; —sonner, v. a. weder met visch bepoten.

Remporj|ter, v. a. weder wegdragen of medenemen; winnen, verkrijgen,behalen; — leur,m. de prix, scholier die veel prijzen behaalt.

Hein po || tage, m. het verpotten (van planten); —ter, v. a. verpotten.

Reinprisonner. v. a. weder gevangen zetten.

Kempruiiter, v. a. weder geld van iemand leenen.

Remuage, m. omschudding, omroering, verschieting, v.; het overgieten, het overtappen (van wijn); Ie — du blê, het verschieten van het koren; droit de —, ou —, m. rechten op liet vervoer van wijn; —an», niife, a. woelig, onrustig. °

Remiie-iiicnage, m. het uittrekken uit eene woning; lig. onrust, verwarring, wanorde, v.

Iteill II !l l'IIIPIlt ItDItiumnni ... I :

"•« • Hl. UCWCiilULT:

opdelving (der aarde), v.; fig. beweging, beroerte,

nnjrhuH^int» <> j . ■

f——v. upsuiuu. m.; — ues terres. omgraving, omspitting der akkers, v.; -er,v.a. (lat. removere) bewegen, verplaatsen; omroeren, omgraven, omspitten; oproerig maken, in opstand brengen; lig. - ciel et terre, hemel en aarde bewegen, al zijne krachten inspannen;

u'i" enfant, een kind verschoonen en weder opbakeren; — la terre, de aarde omgraven of omhalen;—, v. n. zich bewegen, zich verroeren; in opstand geraken, oproerig worden; fig. pogingen doen of aanwenden (tot iets); He —, v. pr. zich bewegen of verroeren; fig. ontroeren', ontsteld, in onrust zijn; -eur. m. korenverschieter; fig. oproermaker, opstoker; — euse. f. baker.

yRvmugle. m. muffe reuk, m.

Remu inent, m. zie Remuement. Remiinéllrant, e, a. beloonend, vergeldend; —rateur, m. trlce, f. vergelder, belooner, vergeldster, beloonster; a. beloonend, vergeldend; -ratif, ive, a. vergeldend, beloonend; -ratio", t. vergelding, belooning, v. loon; —ratoire, a. dat tot vergelding strekt: — rpr. v

(lat. remunerare, de re, préf. et munus, muneris, don) beloonen, vergelden. fRenArler, yRenasquer, v.n. van kwaadheid snuiven.

Reiiais||saiire, f. fig. wedergeboorte: wederopkomst, vernieuwing, v.; la Renaissance, tijdperk der herleving van kunsten en wetenschappen; -Mant, ante, a. weder opkomend, herlevend.

Renaitre, v. n. weder ontstaan, weder te voorschijn komen, weder geboren worden; fig. weer opkomen of oprijzen.

Rénal, ale, a. de nieren betreffend, nier....

Renaijd, m. (allem. Keginhart) vos, m.: 1 7'J6 vos' doortraPt mensch; prov.n —. — et demi, sluwheid moet met sluwheid gekeerd worden; dan» na peau mourra Ie —, de vos verliest zijn haar, niet zijne streken; le - preehe aux poules, als de vos de passie preekt, boer pas op ie ganzen; coudre la Pe«V ,dM ~ au Iion. slim en sterk

tegelijk zijn; —, braking, v.; pop. écorcher le —, braken; —, houten kompas om den koers op te koppelen ; pop. fooi, v.; —de, f. wijfje van een vos; —de, ee, a. verschaald, van reuk beroofd; —derie, f. loosheid, slimheid, v. listige streek, m.;

««., .... Yuoscuvuiijjer ui -jager; — aiere, t. vossenhol.

yRenasquer, v. zie RenAcler.

Rencais sage. m. het weder in een bak of kist plaatsen; het overplaatsen van den eenen bak in den anderen; — Her, v. a. weèr in eene kist doen of zetten; weder in een bak zetten, van den eenen bak in den anderen overplaatsen; (eene geldsom) weder in de kas leggen.

Renehainer, v. a. weder ketenen of in ketenen sluiten.

Renchéllri, ie, a. moeilijk te voldoen, preutsch; fam. faire le —, la —e, moeilijk te voldoen zijn, de preutsche spelen; -rir, v. n. duurder worden, opslaan; — nur qn., nur qclt., tegen iemand opjagen; iemand of iets ergens in overtreffen; overdrijven; —, v. a. duurder maken, op hoogeren prijs zetten of brengen; —risscinent, m. opslag, m. verhooging van prijs, v.: —riHHeur. m. hoogste of laatstP hip<w

Rencogner, v. a. fam. in een hoek dringen; •— Hen larinen, zijne tranen onderdrukken, inhouden; se —, v. pr. zich in huis opsluiten.

Renron ||tre, f. ontmoeting, samenkomst, v.; gevecht; geval, toeval; onverwacht samentreffen, ontmoeting, gebeurtenis; gelegenheid, v.; aller j1 te gemoet gaan of trekken; venir a

la —, te gemoet komen; inarchandineH de —, waren, die men toevallig te koop vindt, tweedehandsche, oude koopwaar, artikelen; aniour "7» toevallige liefde; c'est une—, dat is een koopje: — pour PariH, wissels, papier op Parijs; roue de —, schakel-, sluitrad; —tre, ée, a. ontmoet, gevonden, bedacht; mot bien —,

woord vnn nne»

* er • ^ » «««ri, ». a. uutlliueieil, clilU-

treflen, vinden; -, v.n. 't goed of slecht treffen:

• I a bien (mal) rencontre, hij heeft't goed (slecht) getroffen; — Junte, den spijker op den kop slaan; gissen, raden; gelukken; se —, v. pr. elkander ontmoeten; voorvallen; dezelfde gevoelens of gedachten hebben; een tweegevecht hebben: coinine cela se rencontre! dat treft!

Reilcorscr. V. ». PPn nipnw liif 1,1™. I

' cc.i nitcu

zetten.

Rencourager, v. a. weder aanmoedigen, nieuwen moed geven.

Rendaiit. m. :>■>(<> f hii a..«>

alJ

aoet; —, e, a. teruggevend; fam. overgevend,

spuwend.

Rendement, m. opbrengst, v.

Rendetter (se), v. pr. zich op nieuw in schulden steken.

Rerdeur, in. euse. f. teruggever, wedergever.

Rendez-vous, m. afgesproken samenkomst; bestemde, afgesproken plaats, vergaderplaats, v.; pl. des reiidez«voiis.

Rendor mir, v. a. weder in slaap maken; se —, v. pr. weder in slaap vallen, weder inslapen; —inissement, m. wederinsluimering, v. het wederinslapen.

Sluiten