Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staeeato, adv. afgestooten (in de muziek). Wflfhyde, Staehya, f. andoren, m.

m* ter* stadion) stadie (wegmaat van 180 meter); renbaan, v. renperk; stadium (van eene ziekte b.v.).

Sta ||ge, m. tijd van verplichte aanwezigheid van een jong advocaat in de pleitzaal, van de jonge geneesheeren in de hospitalen, alvorens

Zll Zf» VPtl Hipnct mnrenn ,1^^^ . ■ »».' ..

».v..0w ...ugcu uucij — iiore, proei-

e' a" Plichtmatige aanwezigheid behoorend; avooat - ou —, m. beginnend advocaat, die nlirhtmntiV Kolin 1.*.

. . ' . uano UC/.UCRI

medefin —, jong geneesheer, die de hospitalen

Stagn||ant, ante (pr. stag-nan), a. Hat. stagnare; de stagnum, élang) stilstaand, gestremd; -ation (pr. stag-na), f. stilstand

—ü* i °."®' o"ouiiiiiii(j, stagnaue, v. !.«f jP' ^ (Sr- stalazein, tomber par

O-nilttpo^ Hrnnctaan 1 «■ » '

i ui» oiiiiaciiet.

"talaginite, f. stalagmiet, m. rond steentje

ZOO X?rrnt nle pona *

Ktalle, f. koorstoel, m.; zitplaats van den

SPhnnwhnro- v • ofrlaAi;^» : «_ . ,

'•» "»«tcjiii6 vaneen paaraensiai, v. *ramboul, m. soort van zwaar laken in de

Stami||naire, a. meeldraad...; —nal, e, aux

a. stam en) tot de meeldraden behoorenc', meeldraad...; —né, ée, a. met meeldraden.

Maiiee, f (ital. stanza) versafdeeling, strophe, stanze, v.; —pl. gedicht in stanzen.

«tand, m. schietbaan, v.

Stangue, f. stang, ankerstang, v. (in een wapen).

Stannifere, a.(lat. stannum, étain; ferre, porter) tinbevattend, -houdend.

Stapjiisaigre, f. luiskruid, muizepeper, v. Maphyfllin, m. huigspier, v.; -lome, m. druifgezwel (bij den oogappel).

Ktarie Estarie, f. tijd voor de lading en lossing der zeeschepen, m.

Staros||te, m. stad- of landvoogd in Polen; —fie, f. stad- of landvoogdijschap in Polen. j Mase, f. stilstand der vochten, m.

Stat|| houder (pr. dere), m. (mot hollandais) stadhouder; -drrat, m. stadhouderschap;

— acricn. IIP. n. rlpn stnrlhAiwl» ~e '

, . , ' -v" «'"«iiuuuoi ui Aijiie waar-

digheid betreffend; ni. et f. aanhanger, aanhangster van het stadhouderschap.

Statjee, Staticée, f. limoenkruid.

Station, f. (lat. statio) stilstand, m.; standpunt; het rechtop staan; spoorwegstation; station, kapel, kerk, waar men gaat bidden, teneinde allaat te verkrijgen; ral re uiie - daim nu hen, op eene plaats stilhouden, ergens een korten tijd vertoeven; faire *es _£ zijne bedevaarten doen; doniirr une — a un pré•llrateur, aan een prediker eene kerk aanwijzen

VOnr ilHronto. nf ,.o i:i__ . •

„ , • T J;. ° »"otcupxeuiKaiien; - d mie planete, schijnbare stilstand eener planeet; - de liaerea, d'oniiiihiiH, standplaats voor huurrijtuigen, omnibussen; — intermédiaire, tusschenstation; — de jonetion, aansluitingsstation; — de rehroiisHeiiient, eindstation; — ponr l'alimeiitat ion, waterstation; - na vale, standplaats, kruispost van schepen; — bainêaire. badplaats, v. '

Station||naire, a. stilstaand; navire ou

f~'K^Vach.tfhi,p; r"al' e- "■ (église) —nale,

t. bedevaartskerk., kerk waarin men stations houdt: -nement, m. hetstaanblijven, stilstaan; ner, v. n. stilhouden, stilstaan.

Staliqne, a. (gr. statikos, qui se tient en

équilibre) statisch; —, f. statica, v. stand- of evenwichtsleer.

Statisf Helen, m. kenner der statistiek; — tif- [sr: Statizein, constater)statistiek, v. niatu aire. a. voor standbeelden geschikt, beeldhouwers...; uiarbre marmer, geschikt voor standbeelden; colonne —. zuil, waaroD

PPtl ütünrlhaal/l ..« ; _ 7 '

bêëldenm»^"^^'"8..'-. V'! 7V fWDd-

, i •, , i, oeeicmouw-

i !.t».tuai,de. sta''e.- *>•?

/«wuwuucciu, eeie^uii, v.; ng. nouten beeld,

ÏÏJE' fmü\ Y: a* vaststellen, bevelen;

—elte, f. klein standbeeld, beeldje.

Statu quo, m. de oude toestand, m.; in —. a~X; den ouden toestand, onveranderd. Sjajure, f. gestalte des lichaams, statuur, v. Ma Jut, m. instelling, inzetting, v.; reglement, verordening, wet, v.; -tutaire, a. op de statuten geflTOnd: -hitiiiromo..» \a.t „~i j_

statuten. ' VU'SCI1S ue

Steamer (|)r. sli-mère ou sti-meur), Steamboat (pr. stim-bóte), m. (mot angl.) stoomboot, v.; — a iieliee, schroefstoomboot, v.

Sft'Jtl-l ii HO f / crr. „ ♦ • . 7 .

f * ''• »"#i, graisse;stearine, v.

(zuivere talkstof); —nier, m. stearinefabrikant:

—nup. a. «i* <(<> «aii.. . _ '

-.-v - —, uimiuur, sieanne-zuur:

bougie —, steannekaars.

Stea||tite, f. (gr. stear,graisse) speksteen, m.; —toine, m. spekgezwel, steatoma.

r.v «Ki. n«i|fifit-iirce;, m. wea-

ren, m. met hindernissen.

K(i>ir»nnirrn llnl>i« <....

„"V'Ta "F ' steganos, cacne; grapho, j éens) geheimschrift; — phitiue a het ceheimsfihrifr hpfmfTnnri 1 '

^ifgnoiique, zie Astringpiit.

Steiiihock, m. steenbok, m.

Stcillkprkp. Ktoinkor»..» e ....

r. j» " i. ueuieiuo» omgeslagen slipdas, v.

f lrrn o ♦ A1 A l \ ..

iredenictfl*lr«n lu'u""e' ZUÜVOrmi«

betr^Tendre* 3 s^e^a' tle sterren

Steilio||n, m. gespikkelde hagedis, ster-hage;dis, v.; -nat, m. (lat. stellio, lézard, pris pour symbole de la fraude) valsche koop, be! dnegelijke handel, m.; —nataire, m. bedriegeliik koopman. ° 1

Steno.... (in samenstellingen) = nauw . Sfeiio||eardie, f. hart-ofborstbeklemming, v.; irnplip, m. (gr. stenos, serré; grapho, j ecris) stenograaf, snelschrijver, verkortschriiver; -graphie, f. stenographie, v. kunst om door teekens en verkortingen snel te schrijven • —grapnier, v. a. snelschrijven; -granliinue.' a. snelschrijvend, stenographisch; — grapliiqueinent, adv. stenographisch.

Ntenlnr (pr. stan), m. iemand metzeer luide 2?-' >u,le Voi* *'*' ~i e,'ne zeer zware stem.

- .,„.vmi.ulOHIiauu8 r^iiennei, van Ot lilt. rln staH i/t

- uuiub-UIrlCllUO.

uRPe* P1' ftePPe» v- hoogliggend, woest,onvruchtbaar land.

. a- (lat. s te reus, fumier) dat

tot de dierlijke uitwerpselen behoort, de drekstoffen betreffend; —, m. strontjager, roofmeeuw, v.; mestkever, m.

Stère, m. (gr. stereos, solide) wisse, v. kubiekmeter, m. '

Stereo, in samenstelling = lichaam(s). nfereobate, m. grondmuur, m. fundament.

f -.i. .

■■■•, «p--r;"v| «• ve»- ntcreus, sonae;

grapho, j écris) stereographie, v. (kunst om vaste lichamen op eene vlakte af te beeldeni;

Sluiten